ÿþ<!-- saved from url=(0036)http://news.qq.com/china_index.shtml --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!-- 1u_ÑSºNXTå]wQub0ƒ[ïSý€ N/fŸSËYn‡eöN„vÆQnxhˆ:yb__ --> <HTML sizcache="2" sizset="0"><HEAD><TITLE>ÁTLrEe‹N-N¹eè–y†</TITLE> <META content="text/html; charset=gb2312" http-equiv=Content-Type> <META name=keywords content=ÁTLrEe‹N> <META name=Description content=N¹eè–y†ÁTLrEe‹N0><LINK rel=stylesheet type=text/css href="style/listbase.css"> <STYLE type=text/css>A { OUTLINE-STYLE: none } .layout { WIDTH: 1000px } .Q-g16b-b .chief { WIDTH: 670px; PADDING-RIGHT: 15px; BORDER-RIGHT: #eaeaea 1px solid } .Q-g24 .chief { WIDTH: 1000px } .mt15 { MARGIN-TOP: 15px } .pr { POSITION: relative } .pa { POSITION: absolute } #newsBanner { HEIGHT: 189px } @media Unknown { #newsBanner { WIDTH: 1000px } .RW-partner { WIDTH: 1000px } } .ad_1000_90 { MARGIN: 0px auto; WIDTH: 1000px; HEIGHT: 90px } .ad_1000_90:focus { OUTLINE-STYLE: none } #weatherItem { Z-INDEX: 102; POSITION: relative; MARGIN: 0px auto; WIDTH: 1000px; FONT: 12px/48px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; HEIGHT: 42px; COLOR: #4c4c4c } #weatherWrap { WIDTH: 500px; HEIGHT: 42px; OVERFLOW: hidden } #echoData { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 24px; PADDING-RIGHT: 14px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 2px -24px; PADDING-TOP: 0px } #echoWeek { PADDING-RIGHT: 18px } #echoWea { COLOR: #4c4c4c } #weatherItem SPAN { FLOAT: left } #weatherIco { MARGIN: 14px 9px 0px; WIDTH: 16px; HEIGHT: 16px } #weatherIco IMG { WIDTH: 16px; FLOAT: left; HEIGHT: 16px } #breakingNews { Z-INDEX: 1; BORDER-BOTTOM: #efddb3 1px solid; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: #efddb3 1px solid; WIDTH: 998px; FONT: 14px/36px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; BACKGROUND: #fefacd; HEIGHT: 34px; BORDER-TOP: #efddb3 1px solid; TOP: 3px; BORDER-RIGHT: #efddb3 1px solid; LEFT: 0px } #breakingNews:focus { OUTLINE-STYLE: none } #breakingNews EM { FLOAT: left } #breakingNews STRONG { PADDING-LEFT: 18px; COLOR: #d33538; FONT-WEIGHT: bold } #breakingNews SPAN { MARGIN: 0px 16px 0px 10px; FLOAT: none; COLOR: #b19a54; FONT-SIZE: 12px } #breakingNews I { MARGIN: 7px 10px 0px 0px; WIDTH: 20px; DISPLAY: inline; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 0px -1000px; FLOAT: right; HEIGHT: 20px; CURSOR: pointer } #breakingNews I:focus { OUTLINE-STYLE: none } #breakingNews A { COLOR: #000 } #News_takeover { POSITION: relative } #headingNews { BORDER-TOP: #dfdfdf 1px solid } #headingPicBig { POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 7px; WIDTH: 670px; DISPLAY: block; HEIGHT: 250px } #headingPicBig IMG { WIDTH: 670px; HEIGHT: 250px } #theOne { PADDING-BOTTOM: 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 10px } #headingNews .PicBig { PADDING-BOTTOM: 11px; MARGIN-TOP: 9px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px } #theOne H2 { FONT: bold 24px/35px "®_oÅ–Ñž"; _font: bold 26px/35px "simhei" } #theOne P { MARGIN-TOP: 4px } #theOne P A { WIDTH: 250px; DISPLAY: inline; FLOAT: left; MARGIN-RIGHT: 0px } .hdNews { Z-INDEX: 0; BORDER-BOTTOM: #dcdcdc 1px dotted; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: url(about:blank); PADDING-TOP: 8px } .hdNews:hover { BACKGROUND: #f7f7f7 } .hdNews .pic IMG { POSITION: absolute; WIDTH: 120px; HEIGHT: 88px; TOP: -4px; LEFT: 0px } #news .pic IMG { POSITION: absolute; WIDTH: 120px; HEIGHT: 88px; TOP: -4px; LEFT: 0px } .hdNews H2 { PADDING-BOTTOM: 2px; FONT: 22px/33px "®_oÅ–Ñž"; _font: 20px/33px "simhei" } .hdNews H2 .red A { COLOR: #b80b0b } .hdNews H2 .red A:hover { COLOR: #cd0001 } .hdNews P { FONT: 12px/24px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA } .hdNews .infoDesc { LINE-HEIGHT: 21px } .hdNews P A { PADDING-LEFT: 14px; DISPLAY: inline-block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 4px -607px; MARGIN-RIGHT: 19px } .hdNews H2.icon_video A { PADDING-RIGHT: 40px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1764px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1770px } .hdNews H2.icon_live A { PADDING-RIGHT: 40px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1685px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1691px } .hdNews H2.icon_pic A { PADDING-RIGHT: 40px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1724px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1730px } .hdNews H2.icon_zt A { PADDING-RIGHT: 40px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -473px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -479px } .hdNews H2.icon_dj A { PADDING-RIGHT: 40px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1804px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1810px } #theOne H2.icon_video A { PADDING-RIGHT: 40px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1763px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1761px } #theOne H2.icon_live A { PADDING-RIGHT: 40px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1684px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1688px } #theOne H2.icon_pic A { PADDING-RIGHT: 40px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1723px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1727px } #theOne H2.icon_zt A { PADDING-RIGHT: 40px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -472px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -476px } #theOne H2.icon_dj A { PADDING-RIGHT: 40px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1803px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1807px } .hdNews A.icon_video { PADDING-LEFT: 31px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 4px -325px } .hdNews A.icon_live { PADDING-LEFT: 44px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 4px -368px } .hdNews A.icon_pic { PADDING-LEFT: 31px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 4px -1650px } .hdNews A.icon_zt { PADDING-LEFT: 44px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 4px -1850px } .hdNews A.icon_dj { PADDING-LEFT: 44px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 4px -1888px } #theOne P A.icon_video { WIDTH: 233px } #theOne P A.icon_live { WIDTH: 220px } #theOne P A.icon_pic { WIDTH: 233px } #theOne P A.icon_zt { WIDTH: 220px } #theOne P A.icon_dj { WIDTH: 220px } #news .icon_video A { PADDING-RIGHT: 40px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1766px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1771px } #news .icon_live A { PADDING-RIGHT: 40px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1687px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1692px } #news .icon_pic A { PADDING-RIGHT: 40px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1726px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1731px } #news .icon_zt A { PADDING-RIGHT: 40px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -475px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -480px } #news .icon_dj A { PADDING-RIGHT: 40px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1806px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -1811px } .hasPic { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; HEIGHT: 101px; PADDING-TOP: 8px } .hasPic .pic { POSITION: relative; MARGIN-TOP: 6px; WIDTH: 120px; FLOAT: left; HEIGHT: 80px; OVERFLOW: hidden } .hasPic H2 { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-LEFT: 139px; PADDING-TOP: 5px } .hasPic P A { MARGIN-LEFT: 15px } .btns { POSITION: absolute; WIDTH: 118px; HEIGHT: 12px; TOP: 24px; RIGHT: 0px } #news .btns { TOP: 19px } .btns .forStyle { WIDTH: 15px; DISPLAY: inline; FLOAT: right; HEIGHT: 14px } .shareBtn { DISPLAY: inline; FLOAT: right; CURSOR: pointer } A.discuzBtn { DISPLAY: inline; FLOAT: right; CURSOR: pointer } .shareBtn:focus { OUTLINE-STYLE: none } .shareBtn { POSITION: relative; WIDTH: 11px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 0px -120px; HEIGHT: 14px; MARGIN-LEFT: 9px } .discuzBtn { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 16px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT: 12px/14px "Tahoma"; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 0px -79px; MARGIN-LEFT: 12px; PADDING-TOP: 0px } .shareBtnHover { DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 0px -440px } .discuzBtn:hover { DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 0px -399px } #breakingNews .shareBtn { POSITION: static; MARGIN-TOP: 12px; DISPLAY: inline; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 0px -1040px; FLOAT: left } .hdNews .shareBtn { DISPLAY: block } .hdNews .discuzBtn { DISPLAY: block } .PicBig .btns { TOP: 279px } .commonArea { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 20px; PADDING-TOP: 10px } .commonArea .pic { POSITION: relative; WIDTH: 240px; FLOAT: left; HEIGHT: 130px; OVERFLOW: hidden; MARGIN-RIGHT: 15px } .commonArea .pic IMG { Z-INDEX: 10; POSITION: absolute; WIDTH: 240px; HEIGHT: 130px; TOP: 0px; LEFT: 0px } .commonArea .pic P { POSITION: absolute; BOTTOM: 6px; COLOR: #c5c5c7; LEFT: 12px } .commonArea .pic:hover { TEXT-DECORATION: none } .commonArea P { FONT: 12px/22px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; COLOR: #818181 } .commonArea P A { PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; PADDING-TOP: 0px } .commonArea DIV UL { POSITION: relative; MARGIN-TOP: -1px } .commonArea LI A { PADDING-LEFT: 14px; DISPLAY: inline-block; FONT: 12px/26px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 4px -608px; HEIGHT: 26px } #textAd { Z-INDEX: 6; POSITION: relative; OVERFLOW: hidden } #textAd .Q-tList { PADDING-BOTTOM: 12px; LINE-HEIGHT: 40px; MARGIN: 0px } #textAd .Q-tList UL { MARGIN-LEFT: -11px } #textAd .Q-tList LI { FLOAT: left } #textAd .Q-tList A { BORDER-LEFT: #bfbfbf 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 0px } #news .hd { Z-INDEX: 999; POSITION: relative; TEXT-ALIGN: center; FONT: 14px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; HEIGHT: 36px } #news .hd:focus { OUTLINE-STYLE: none } #news .bd DIV:focus { OUTLINE-STYLE: none } #news .hd .forStyle { BORDER-BOTTOM: #dadada 1px solid; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: #dadada 0px solid; WIDTH: 670px; BACKGROUND: #fbfbfb; HEIGHT: 34px; BORDER-TOP: #dadada 1px solid; TOP: 0px; BORDER-RIGHT: #dadada 0px solid; LEFT: 0px } #mainNews:focus { OUTLINE-STYLE: none } #news .hd UL { FLOAT: left; MARGIN-LEFT: 0px; OVERFLOW: hidden } #news #card { POSITION: relative; PADDING-LEFT: 1px; MARGIN-LEFT: -1px } #news #card LI { HEIGHT: 36px; MARGIN-LEFT: -1px } #news #card LI:focus { OUTLINE-STYLE: none } #news .hd LI { POSITION: relative; LINE-HEIGHT: 38px; WIDTH: 85px; FLOAT: left; HEIGHT: 36px; CURSOR: pointer } #settingNewsBtn { POSITION: relative; LINE-HEIGHT: 38px; WIDTH: 85px; FLOAT: left; HEIGHT: 36px; CURSOR: pointer } #settingNewsBtn { HEIGHT: 36px; OVERFLOW: hidden } #news .hd LI A { POSITION: relative; DISPLAY: block; HEIGHT: 36px; COLOR: #000; OVERFLOW: hidden } #settingNewsBtn { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 61px -187px } #settingNewsBtn:focus { OUTLINE-STYLE: none } #news .hd .clickCurrent#settingNewsBtn { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bg.png) no-repeat -202px -240px; FONT-WEIGHT: bold } #news .hd #settingNewsBtn:hover { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bg.png) no-repeat -202px -240px; FONT-WEIGHT: bold } .chaSettingBtn { POSITION: absolute; WIDTH: 686px; DISPLAY: none; HEIGHT: 288px; TOP: 21px; LEFT: -8px } #news .bd { PADDING-TOP: 9px } #news .Q-tpList { BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 1px solid; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 14px } #news .Q-tpList:hover { BACKGROUND: #f7f7f7 } #news .Q-pList:hover { BACKGROUND: #f7f7f7 } #news .Q-tpList .pic { POSITION: relative; MARGIN: 13px 19px 0px 0px; WIDTH: 120px; HEIGHT: 80px } #news .Q-tpList IMG { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px } #news .Q-tpList EM { MARGIN: 8px 0px 0px; DISPLAY: inline-block; FONT: 20px/35px "®_oÅ–Ñž","simhei" } #news .Q-tpList .red A { COLOR: #b80b0b } #news .Q-tpList .red A:hover { COLOR: #cd0001 } #news .Q-tpWrap P { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 15px; COLOR: #818181; PADDING-TOP: 1px } #news .Q-pList { BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 1px solid; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 17px } #news .Q-pList EM { MARGIN: 5px 0px 0px; FONT: 20px/45px "®_oÅ–Ñž","simhei" } #news .Q-pList EM A { DISPLAY: inline } #news .Q-pList .pic { POSITION: relative; MARGIN: -2px 20px 0px 0px; WIDTH: 195px; HEIGHT: 140px } #news .Q-pList IMG { POSITION: static; WIDTH: 195px; HEIGHT: 140px } #moreNewsBtn { Z-INDEX: 0; BORDER-BOTTOM: #ebebeb 1px solid; POSITION: relative; TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-INDENT: 22px; MARGIN: -1px 0px 21px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; FONT: 16px/37px "®_oÅ–Ñž","simhei"; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) #fff repeat-x 0px -1116px; HEIGHT: 37px; COLOR: #7b7b7b; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 4px } #moreNewsBtn:focus { OUTLINE-STYLE: none } #moreNews:focus { OUTLINE-STYLE: none } #moreNewsBtn SPAN { PADDING-RIGHT: 22px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 367px -144px } #moreNews { DISPLAY: none } .hd1 { BORDER-BOTTOM: #dbdbdb 1px solid; LINE-HEIGHT: 35px; HEIGHT: 35px; BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } .hd1 H2 { FONT: 24px/35px "®_oÅ–Ñž","simhei"; COLOR: #da0000 } .hd1 H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 60px; DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/h2_1124.png) no-repeat; COLOR: #da0000; OVERFLOW: hidden } #shipin .hd1 H2 A { BACKGROUND-POSITION: 0px 0px } #junshi .hd1 H2 A { BACKGROUND-POSITION: -60px 0px } #shehui .hd1 H2 A { BACKGROUND-POSITION: -120px 0px } #lishi .hd1 H2 A { BACKGROUND-POSITION: -180px 0px } #gongyi .hd1 H2 A { BACKGROUND-POSITION: -240px 0px } #chengshi .hd1 H2 A { BACKGROUND-POSITION: -570px 0px } #meitihz .hd1 H2 A { WIDTH: 102px; BACKGROUND-POSITION: -300px 0px } #zhengfuxw .hd1 H2 { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 102px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/h2.png) no-repeat -402px 0px; OVERFLOW: hidden } #dutu .hd1 H2 A { WIDTH: 102px; BACKGROUND-POSITION: -504px 0px } .dutuNew .hd1 H2 A { WIDTH: 70px; BACKGROUND-POSITION: -504px 0px } #chuanmei .hd1 H2 A { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/news_chuanmei_mod.png) no-repeat 0px 0px } .hd1 .fr { MARGIN-RIGHT: 8px } .hd1 .fr A:link { PADDING-RIGHT: 15px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right 0px; COLOR: #8d8d8d } .bd1 { PADDING-TOP: 17px } #shipin .bd1 { PADDING-TOP: 13px } .bd1 .contentMain { POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 29px; MARGIN: -14px 0px 0px 10px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 370px; PADDING-RIGHT: 0px; FLOAT: right; PADDING-TOP: 0px } .bd1 .contentSub { WIDTH: 290px; FLOAT: left } .bd1 .Q-hot { BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 1px solid; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 5px; HEIGHT: 70px } .bd1 .last { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px } .bd1 .Q-hot H2 { TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: "®_oÅ–Ñž"; PADDING-TOP: 8px } .bd1 .Q-hot P { COLOR: #808080 } .bd1 .focusPic { WIDTH: 274px; DISPLAY: block } .bd1 .focusPic P { TEXT-ALIGN: center; FONT: bold 14px/31px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA } .bd1 .focusPic IMG { WIDTH: 274px; HEIGHT: 200px } #lishi .focusPic IMG { HEIGHT: 225px } #gongyi .focusPic IMG { HEIGHT: 225px } #chuanmei .focusPic IMG { HEIGHT: 225px } .focusPicAbstract { FONT: 12px/21px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; COLOR: #797979 } .bd1 .Q-pList UL { PADDING-TOP: 15px } .bd1 .Q-pList LI { WIDTH: 130px; HEIGHT: 118px; MARGIN-RIGHT: 15px } .bd1 .Q-pList IMG { WIDTH: 130px; HEIGHT: 85px } #shipin .focusPic { FLOAT: left } #shipin .Q-pList { FLOAT: left } #qiqujx .focusPic { FLOAT: left } #qiqujx .Q-pList { FLOAT: left } #shipin .Q-pList UL { PADDING-BOTTOM: 34px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 396px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px } #qiqujx .Q-pList UL { PADDING-BOTTOM: 34px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 396px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px } #shipin .Q-pList LI { MARGIN: 0px 0px 0px 2px; HEIGHT: 115px } #qiqujx .Q-pList LI { MARGIN: 0px 0px 0px 2px; HEIGHT: 115px } #shipin .focusPic { POSITION: relative } #shipin .Q-pList A { POSITION: relative } #qiqujx .focusPic { POSITION: relative } #qiqujx .Q-pList A { POSITION: relative } #shipin .Q-pList A { WIDTH: 130px; HEIGHT: 85px } #shipin .vIcon { POSITION: absolute; WIDTH: 25px; BOTTOM: 7px; DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat; HEIGHT: 25px; RIGHT: 9px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0 -25px } #qiqujx .vIcon { POSITION: absolute; WIDTH: 25px; BOTTOM: 7px; DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat; HEIGHT: 25px; RIGHT: 9px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0 -25px } #xwwbd .vIcon { POSITION: absolute; WIDTH: 25px; BOTTOM: 7px; DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat; HEIGHT: 25px; RIGHT: 9px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0 -25px } #yyt .vIcon { POSITION: absolute; WIDTH: 25px; BOTTOM: 7px; DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat; HEIGHT: 25px; RIGHT: 9px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0 -25px } #myt .vIcon { POSITION: absolute; WIDTH: 25px; BOTTOM: 7px; DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat; HEIGHT: 25px; RIGHT: 9px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0 -25px } #txjpk .vIcon { POSITION: absolute; WIDTH: 25px; BOTTOM: 7px; DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat; HEIGHT: 25px; RIGHT: 9px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0 -25px } #swwzs .vIcon { POSITION: absolute; WIDTH: 25px; BOTTOM: 7px; DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat; HEIGHT: 25px; RIGHT: 9px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0 -25px } #sss .vIcon { POSITION: absolute; WIDTH: 25px; BOTTOM: 7px; DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat; HEIGHT: 25px; RIGHT: 9px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0 -25px } #wanzhu .vIcon { POSITION: absolute; WIDTH: 25px; BOTTOM: 7px; DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat; HEIGHT: 25px; RIGHT: 9px; _background: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0 -25px } #shipin A:hover .vIcon { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0px -50px } #qiqujx A:hover .vIcon { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0px -50px } #xwwbd A:hover .vIcon { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0px -50px } #yyt A:hover .vIcon { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0px -50px } #myt A:hover .vIcon { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0px -50px } #txjpk A:hover .vIcon { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0px -50px } #swwzs A:hover .vIcon { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0px -50px } #sss A:hover .vIcon { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0px -50px } #wanzhu A:hover .vIcon { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/v.png) no-repeat 0px -50px } #shipin .focusPic .vIcon { BOTTOM: 38px } #qiqujx .focusPic .vIcon { BOTTOM: 38px } #meitihz { WIDTH: 329px; DISPLAY: inline; FLOAT: left } #zhengfuxw { WIDTH: 329px; DISPLAY: inline; FLOAT: left } #meitihz .bd { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BACKGROUND: #fff; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 6px } #zhengfuxw .bd { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BACKGROUND: #fff; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 6px } #meitihz .Q-tpList { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 0px } #zhengfuxw .Q-tpList { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 0px } #meitihz .other { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 2px } #zhengfuxw .other { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 2px } #meitihz { MARGIN-RIGHT: 12px } .ad_670_90 { WIDTH: 670px; MARGIN-BOTTOM: 15px; HEIGHT: 90px; OVERFLOW: hidden } .ad_300_40 { WIDTH: 300px; MARGIN-BOTTOM: 15px; HEIGHT: 40px; OVERFLOW: hidden } .ad_300_250 { WIDTH: 300px; MARGIN-BOTTOM: 15px; HEIGHT: 250px; OVERFLOW: hidden } .ad_300_400 { MARGIN-BOTTOM: 15px; OVERFLOW: hidden } .ad_670_90:focus { OUTLINE-STYLE: none } .ad_300_40:focus { OUTLINE-STYLE: none } .ad_300_250:focus { OUTLINE-STYLE: none } .ad_300_400:focus { OUTLINE-STYLE: none } .hd2 { BORDER-LEFT: #f5f5f5 1px solid; LINE-HEIGHT: 40px; BACKGROUND: #f9f9f9; HEIGHT: 34px; BORDER-RIGHT: #f5f5f5 1px solid } .hd2 H2 { PADDING-LEFT: 10px; FONT: 16px/34px "®_oÅ–Ñž","simhei"; HEIGHT: 34px; COLOR: #d90102; OVERFLOW: hidden } .hd2 H2 A { POSITION: relative; DISPLAY: block; FLOAT: left; COLOR: #d90102; OVERFLOW: hidden } .hd2 H2 A IMG { POSITION: absolute; TOP: 0px; LEFT: 0px } .hd2 .fr A { PADDING-RIGHT: 15px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right 0px; COLOR: #8d8d8d; MARGIN-RIGHT: 8px } #jrht { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #sjgs { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #xwbk { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #lsj { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #wawbj { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #caijgc { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #yuleg { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #tmt { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #wh { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #rmzt { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #hqzs { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #chexdq { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #guiq { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #xwwbd { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #subIndex #paih { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #txxwwb { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #ship4 { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #subzhuant { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #jjqah { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #sxh { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #yyt { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #myt { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #txjpk { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #swwzs { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #sss { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #wanzhu { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #jiaozhen { BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } #caijgc H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 95px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bg.png) no-repeat 0px -60px } #wawbj H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 116px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bg.png) no-repeat -170px -60px } #guiq H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 51px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bg.png) no-repeat -100px -60px } #yuleg H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 67px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bg.png) no-repeat -225px -100px } #tmt H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 91px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/news_jiema_logo2.png) no-repeat -16px top } #wh H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 91px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/imgs/news_wh_logo.png) no-repeat -16px top } #jrht H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 105px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/jrhtLogo.png) no-repeat 0px 3px } #sjgs .hd { LINE-HEIGHT: 38px; HEIGHT: 38px } #sjgs H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 86px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/yxl.png) no-repeat 0px 0px } #xwbk H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 100px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/xwbk.png) no-repeat 0px 0px } #xwwbd H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 120px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/xwwbd.png) no-repeat 0px -2px } #jjqah H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 112px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/jjqah.png) no-repeat 0px -2px } .bd2 { BORDER-BOTTOM: #f5f5f5 1px solid; BORDER-LEFT: #f5f5f5 1px solid; MARGIN-BOTTOM: 18px; BACKGROUND: #f9f9f9; BORDER-TOP: #f5f5f5 0px solid; BORDER-RIGHT: #f5f5f5 1px solid } #jrht .bd2 { MARGIN-BOTTOM: 14px } .bd2 .Q-tpList { PADDING-BOTTOM: 18px; PADDING-LEFT: 9px; PADDING-RIGHT: 9px; PADDING-TOP: 2px } #jrht .Q-tpList { PADDING-BOTTOM: 18px; PADDING-LEFT: 9px; PADDING-RIGHT: 9px; PADDING-TOP: 8px } #xwbk .Q-tpList { PADDING-BOTTOM: 18px; PADDING-LEFT: 9px; PADDING-RIGHT: 9px; PADDING-TOP: 13px } .bd2 .Q-tpWrap { PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px } .bd2 .Q-tpList EM { PADDING-BOTTOM: 6px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; PADDING-TOP: 6px } #huod .Q-tpList EM { PADDING-BOTTOM: 3px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 9px } .bd2 .Q-tpList .pic { MARGIN: 3px 12px 0px 0px } .bd2 .Q-tpList .pic IMG { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; WIDTH: 120px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 80px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px } #meitihz .Q-tpList IMG { WIDTH: 130px; HEIGHT: 85px } #zhengfuxw .Q-tpList IMG { WIDTH: 130px; HEIGHT: 85px } .bd2 .Q-tpWrap P { COLOR: #818181; PADDING-TOP: 5px } .bd2 .Q-tpWrap I { FONT: 12px/28px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA } .bd2 .Q-tpWrap P I { MARGIN-LEFT: 6em } .bd2 .Q-tpList .other LI { PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 3px -608px; HEIGHT: 26px; OVERFLOW: hidden } #sjgsBd { PADDING-BOTTOM: 15px; HEIGHT: 306px } #sjgsBd .pic { BORDER-BOTTOM: #e2e2e2 1px solid; POSITION: relative; DISPLAY: block; FONT: 14px/34px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; HEIGHT: 34px; OVERFLOW: hidden; -webkit-transition: height ease-in 0.5s; -moz-transition: height ease-in 0.5s; transition: height ease-in 0.5s } #sjgsBd .pic IMG { opacity: 0; -webkit-transition: opacity ease-in 0.5s; -moz-transition: opacity ease-in 0.5s; transition: opacity ease-in 0.5s } #sjgsBd .pic EM { POSITION: absolute; PADDING-LEFT: 11px; BOTTOM: 0px; DISPLAY: block; HEIGHT: 34px; LEFT: 0px } #sjgsBd .picHover { HEIGHT: 200px } #sjgsBd .picHover IMG { WIDTH: 300px; HEIGHT: 200px; opacity: 1 } #sjgsBd .picHover EM { COLOR: #fff } #lsj .Q-tpList EM { PADDING-LEFT: 61px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 5px -940px } #lsj .Q-tpWrap { PADDING-BOTTOM: 12px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px } #lsj .other { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #ececec 1px solid; PADDING-TOP: 7px } #xwbk .bd .pic IMG { WIDTH: 120px; HEIGHT: 170px } #wawbj .hd .spe { PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #000; PADDING-TOP: 0px } #wawbj .Q-tpList { PADDING-BOTTOM: 0px } #wawbj EM { PADDING-LEFT: 34px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 3px -516px } #wawbj .pic { LINE-HEIGHT: 23px; MARGIN-BOTTOM: 8px } #wawbj .pic IMG { BORDER-BOTTOM: #ccc 1px solid; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid; WIDTH: 65px; HEIGHT: 65px; BORDER-TOP: #ccc 1px solid; BORDER-RIGHT: #ccc 1px solid } #wawbj P { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 80px -1928px } #xwwbd .Q-pList { PADDING-TOP: 13px } #yyt .Q-pList { PADDING-TOP: 13px } #myt .Q-pList { PADDING-TOP: 13px } #txjpk .Q-pList { PADDING-TOP: 13px } #xwwbd .Q-pList LI { MARGIN-BOTTOM: 7px } #yyt .Q-pList LI { MARGIN-BOTTOM: 7px } #myt .Q-pList LI { MARGIN-BOTTOM: 7px } #txjpk .Q-pList LI { MARGIN-BOTTOM: 7px } #swwzs .Q-pList LI { MARGIN-BOTTOM: 7px } #sss .Q-pList LI { MARGIN-BOTTOM: 7px } #xwwbd .Q-pList A { POSITION: relative; WIDTH: 130px; HEIGHT: 68px } #yyt .Q-pList A { POSITION: relative; WIDTH: 130px; HEIGHT: 68px } #myt .Q-pList A { POSITION: relative; WIDTH: 130px; HEIGHT: 68px } #txjpk .Q-pList A { POSITION: relative; WIDTH: 130px; HEIGHT: 68px } #swwzs .Q-pList A { POSITION: relative; WIDTH: 130px; HEIGHT: 68px } #sss .Q-pList A { POSITION: relative; WIDTH: 130px; HEIGHT: 68px } #wanzhu .Q-pList A { POSITION: relative; WIDTH: 130px; HEIGHT: 68px } #xwwbd .Q-pList IMG { WIDTH: 120px; HEIGHT: 68px } #yyt .Q-pList IMG { WIDTH: 120px; HEIGHT: 68px } #myt .Q-pList IMG { WIDTH: 120px; HEIGHT: 68px } #txjpk .Q-pList IMG { WIDTH: 120px; HEIGHT: 68px } #swwzs .Q-pList IMG { WIDTH: 120px; HEIGHT: 68px } #sss .Q-pList IMG { WIDTH: 120px; HEIGHT: 68px } #wanzhu .Q-pList IMG { WIDTH: 120px; HEIGHT: 68px } #xwwbd .Q-tList { PADDING-BOTTOM: 15px; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #ececec 1px solid; PADDING-TOP: 8px } #yyt .Q-tList { PADDING-BOTTOM: 15px; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #ececec 1px solid; PADDING-TOP: 8px } #myt .Q-tList { PADDING-BOTTOM: 15px; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #ececec 1px solid; PADDING-TOP: 8px } #txjpk .Q-tList { PADDING-BOTTOM: 15px; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #ececec 1px solid; PADDING-TOP: 8px } #swwzs .Q-tList { PADDING-BOTTOM: 15px; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #ececec 1px solid; PADDING-TOP: 8px } #sss .Q-tList { PADDING-BOTTOM: 15px; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #ececec 1px solid; PADDING-TOP: 8px } #wanzhu .Q-tList { PADDING-BOTTOM: 15px; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #ececec 1px solid; PADDING-TOP: 8px } #xwwbd .Q-tList LI { PADDING-LEFT: 22px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bdd.png) no-repeat 0px 7px } #yyt .Q-tList LI { PADDING-LEFT: 22px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bdd.png) no-repeat 0px 7px } #myt .Q-tList LI { PADDING-LEFT: 22px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bdd.png) no-repeat 0px 7px } #txjpk .Q-tList LI { PADDING-LEFT: 22px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bdd.png) no-repeat 0px 7px } #swwzs .Q-tList LI { PADDING-LEFT: 22px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bdd.png) no-repeat 0px 7px } #sss .Q-tList LI { PADDING-LEFT: 22px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bdd.png) no-repeat 0px 7px } #wanzhu .Q-tList LI { PADDING-LEFT: 22px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bdd.png) no-repeat 0px 7px } #huod .Q-tpList { DISPLAY: none } #huod .bd .current { DISPLAY: block } #paih .bd OL { PADDING-BOTTOM: 15px; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 278px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: none; FONT: 12px/22px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 9px } #paih .bd OL:focus { OUTLINE-STYLE: none } #paih .bd LI { MARGIN: 7px 0px; WIDTH: 278px; FLOAT: left; HEIGHT: 22px; CLEAR: both; OVERFLOW: hidden } #paih OL SPAN { BORDER-BOTTOM: #e5e5e5 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #e5e5e5 1px solid; LINE-HEIGHT: 20px; WIDTH: 20px; DISPLAY: inline-block; FLOAT: left; HEIGHT: 20px; BORDER-TOP: #e5e5e5 1px solid; MARGIN-RIGHT: 12px; BORDER-RIGHT: #e5e5e5 1px solid } #paih OL LI A { HEIGHT: 22px; OVERFLOW: hidden } #paih .topRank { BORDER-BOTTOM-COLOR: #db2323; BORDER-TOP-COLOR: #db2323; BACKGROUND: #db2323; COLOR: #fff; BORDER-RIGHT-COLOR: #db2323; BORDER-LEFT-COLOR: #db2323 } #paih .bd .current { DISPLAY: block } .hd3 { POSITION: relative; BORDER-LEFT: #f5f5f5 1px solid; LINE-HEIGHT: 38px; BACKGROUND: #f9f9f9; HEIGHT: 34px; BORDER-RIGHT: #f5f5f5 1px solid } #yyt .hd3 H2 A { COLOR: #000 } #myt .hd3 H2 A { COLOR: #000 } #txjpk .hd3 H2 A { COLOR: #000 } #swwzs .hd3 H2 A { COLOR: #000 } #sss .hd3 H2 A { COLOR: #000 } #yyt .hd3 H2 A.current { COLOR: #d90102 } #myt .hd3 H2 A.current { COLOR: #d90102 } #txjpk .hd3 H2 A.current { COLOR: #d90102 } #swwzs .hd3 H2 A.current { COLOR: #d90102 } #sss .hd3 H2 A.current { COLOR: #d90102 } .hd3 H2 A { POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 14px; PADDING-RIGHT: 14px; DISPLAY: inline; FONT: 16px/34px "®_oÅ–Ñž","simhei"; FLOAT: left; HEIGHT: 32px; COLOR: #d90102; BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid; PADDING-TOP: 0px } .hd3 .fr { MARGIN-RIGHT: 10px } .hd3 .fr A:link { PADDING-RIGHT: 15px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right 0px; COLOR: #8d8d8d; MARGIN-RIGHT: 8px } .hd3 .current { BORDER-BOTTOM-COLOR: #d90102; BORDER-TOP-COLOR: #d90102; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat center -560px; BORDER-RIGHT-COLOR: #d90102; BORDER-LEFT-COLOR: #d90102 } .hd3 H2 A:hover { BORDER-BOTTOM-COLOR: #d90102; BORDER-TOP-COLOR: #d90102; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat center -560px; BORDER-RIGHT-COLOR: #d90102; BORDER-LEFT-COLOR: #d90102 } .hd3 I { MARGIN-TOP: 14px; WIDTH: 1px; BACKGROUND: #dbdbdb; FLOAT: left; HEIGHT: 13px } .hd3 .forStyle { Z-INDEX: 0; POSITION: absolute; WIDTH: 200px; DISPLAY: block; FONT: 2px/1 Arial; BACKGROUND: #4e4e4e; HEIGHT: 2px; TOP: 0px; RIGHT: 0px } #autoSearch { HEIGHT: 53px } #priceLevel { BORDER-BOTTOM: #e2e5ea 1px solid; TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 6px; PADDING-LEFT: 12px; WIDTH: 274px; PADDING-RIGHT: 12px; FONT: 12px/21px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; BACKGROUND: #f3f3f3; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 9px } #priceLevel A { WIDTH: 25%; FLOAT: left; COLOR: #808080 } #modelsLevel { WIDTH: 298px; MARGIN-BOTTOM: 7px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bg.png) no-repeat 0px -330px; OVERFLOW: hidden } #modelsLevel A { TEXT-ALIGN: center; WIDTH: 98px; DISPLAY: inline; FONT: 12px/24px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; FLOAT: left; HEIGHT: 24px; COLOR: #808080; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 32px } #zshq .tabList { PADDING-BOTTOM: 7px; MARGIN: 0px 9px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 280px; PADDING-RIGHT: 0px; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 13px } #zshq .tab { TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #c7d7e6 1px solid; WIDTH: 47px; FONT: 12px/21px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; FLOAT: left; COLOR: #515151; MARGIN-LEFT: -1px; CURSOR: pointer } #zshq .tabList .current { BACKGROUND: #7599d5; COLOR: #fffdff } #zshq .tabpanel { DISPLAY: none } #zshq .tabpanel:focus { OUTLINE-STYLE: none } #hqzs .bd .current { DISPLAY: block } .tabWrapper { POSITION: relative; MARGIN: 0px 9px; WIDTH: 280px; HEIGHT: 85px } .tabWrapper DT { POSITION: absolute } .tabWrapper DD { POSITION: absolute } .finKind { FONT: 12px/20px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; TOP: 0px; LEFT: 180px } .finNum { FONT: bold 18px/36px "Tahoma"; TOP: 20px; LEFT: 180px } .finNum A { COLOR: #41a88b } .finPerc { FONT: 12px/13px "Tahoma"; COLOR: #41a88b; TOP: 56px; LEFT: 180px } .finPerc SPAN { MARGIN-RIGHT: 11px } .finK { BORDER-BOTTOM: #d4e1f1 1px solid; BORDER-LEFT: #d4e1f1 1px solid; WIDTH: 168px; HEIGHT: 68px; BORDER-TOP: #d4e1f1 1px solid; TOP: 0px; BORDER-RIGHT: #d4e1f1 1px solid; LEFT: 0px } #finaTable { TEXT-ALIGN: center; WIDTH: 100%; FONT: 12px/30px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA } #finaTable TH { BORDER-BOTTOM: #e3e4e8 1px solid; BACKGROUND: #f3f3f3; COLOR: #626262; FONT-WEIGHT: normal } #finaTable STRONG { FONT-WEIGHT: bold } #finaTable TD { LINE-HEIGHT: 29px } #myFina { MARGIN: 13px 0px 15px 14px; FONT: 14px/20px "Arial" } #myFina A { MARGIN-RIGHT: 9px } #myFina A SPAN { COLOR: #095ac5; FONT-WEIGHT: bold } #myFina .up { COLOR: #ce0002 } #myFina .down { COLOR: #249965 } #qq-contents1 .ft { PADDING-BOTTOM: 7px; WIDTH: 298px; FONT: 14px/38px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; CLEAR: both } #qq-contents1 .ft UL { TEXT-ALIGN: center } #sittingExtraBtn { POSITION: relative; TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; WIDTH: 300px; DISPLAY: block; FONT: 14px/48px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bg.png) no-repeat 0px -190px; HEIGHT: 45px; CURSOR: pointer } #sittingExtraBtn:focus { OUTLINE-STYLE: none } #extSettingPanel { POSITION: absolute; WIDTH: 300px; BACKGROUND: #fff; HEIGHT: auto; CURSOR: default } #extSettingPanel:focus { OUTLINE-STYLE: none } .botTools { Z-INDEX: 1; POSITION: relative; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/botTools.png) no-repeat; HEIGHT: 126px } .botTools .bd { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 390px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 50px } .botTools A { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 30px; WIDTH: 92px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline; FONT: 16px/28px "®_oÅ–Ñž","simhei"; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat; FLOAT: left; HEIGHT: 28px; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 0px } #wxIcon { BACKGROUND-POSITION: 0px -640px } #wxIcon:hover { BACKGROUND-POSITION: 0px -670px } #rssIcon { BACKGROUND-POSITION: 0px -700px } #rssIcon:hover { BACKGROUND-POSITION: 0px -730px } #wbIcon { BACKGROUND-POSITION: 0px -760px } #wbIcon:hover { BACKGROUND-POSITION: 0px -790px } #hgIcon { BACKGROUND-POSITION: 0px -820px } #hgIcon:hover { BACKGROUND-POSITION: 0px -850px } #hgIcon:focus { OUTLINE-STYLE: none } #lxIcon { BACKGROUND-POSITION: 0px -880px } #lxIcon:hover { BACKGROUND-POSITION: 0px -910px } #dutu .hd { BORDER-BOTTOM-COLOR: #fff; BORDER-TOP: #d0d0d0 1px solid } .dutuNew .hd { BORDER-BOTTOM-COLOR: #fff; BORDER-TOP: #d0d0d0 1px solid } #dearTeam .hd { BORDER-BOTTOM-COLOR: #fff; BORDER-TOP: #d0d0d0 1px solid } #dutu .fr { MARGIN: 12px 0px 0px; OVERFLOW: hidden } .dutuNew .fr { MARGIN: 12px 0px 0px; OVERFLOW: hidden } #dutu .fr A:link { PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 14px; MARGIN: 0px 0px 0px -1px; PADDING-LEFT: 16px; PADDING-RIGHT: 16px; DISPLAY: inline; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FLOAT: left; HEIGHT: 14px; COLOR: #5f5f5f; BORDER-RIGHT: #9a9a9a 1px solid; PADDING-TOP: 0px } .dutuNew .fr A:link { PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 14px; MARGIN: 0px 0px 0px -1px; PADDING-LEFT: 16px; PADDING-RIGHT: 16px; DISPLAY: inline; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FLOAT: left; HEIGHT: 14px; COLOR: #5f5f5f; BORDER-RIGHT: #9a9a9a 1px solid; PADDING-TOP: 0px } #dutu .fr .last:link { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px } .dutuNew .fr .last:link { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px } #dutu .fr .last:hover { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px } .dutuNew .fr .last:hover { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px } #dutu .bd { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; HEIGHT: 312px; PADDING-TOP: 6px } .dutuNew .bd { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; HEIGHT: 329px; PADDING-TOP: 6px } #dutu .fr A:visited { PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 14px; MARGIN: 0px 0px 0px -1px; PADDING-LEFT: 16px; PADDING-RIGHT: 16px; DISPLAY: inline; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FLOAT: left; HEIGHT: 14px; COLOR: #241a2a; BORDER-RIGHT: #9a9a9a 1px solid; PADDING-TOP: 0px } .dutuNew .fr A:visited { PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 14px; MARGIN: 0px 0px 0px -1px; PADDING-LEFT: 16px; PADDING-RIGHT: 16px; DISPLAY: inline; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FLOAT: left; HEIGHT: 14px; COLOR: #241a2a; BORDER-RIGHT: #9a9a9a 1px solid; PADDING-TOP: 0px } #dutu .fr .last:visited { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px } .dutuNew .fr .last:visited { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px } #dutu .bd A { POSITION: relative; DISPLAY: inline; FLOAT: left; OVERFLOW: hidden } .dutuNew .bd A { POSITION: relative; DISPLAY: inline; FLOAT: left; OVERFLOW: hidden } .hotPicStyle1 { WIDTH: 427px; HEIGHT: 311px } .hotPicStyle1 IMG { WIDTH: 427px; HEIGHT: 311px } .hotPicStyle2 { MARGIN: 0px 0px 1px 1px } .hotPicStyle2 { WIDTH: 285px; HEIGHT: 155px } .hotPicStyle2 IMG { WIDTH: 285px; HEIGHT: 155px } .hotPicStyle8 { MARGIN: 0px 6px 6px 0px } .hotPicStyle8 { WIDTH: 245px; HEIGHT: 160px } .hotPicStyle8 IMG { WIDTH: 245px; HEIGHT: 160px } #dutu .Q-vBg { Z-INDEX: 0; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 32px; MARGIN: 0px; BOTTOM: 0px; HEIGHT: 30px; LEFT: 0px; _bottom: -1px } .dutuNew .Q-vBg { Z-INDEX: 0; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 32px; MARGIN: 0px; BOTTOM: 0px; HEIGHT: 30px; LEFT: 0px; _bottom: -1px } #dutu .Q-vBg SPAN { MARGIN: 0px 0px 0px 16px; COLOR: #d4d4d4 } .dutuNew .Q-vBg SPAN { MARGIN: 0px 0px 0px 16px; COLOR: #d4d4d4 } #dutu .bd A:hover .Q-vBg { BACKGROUND: #000 } .dutuNew .bd A:hover .Q-vBg { BACKGROUND: #000 } #dutu .bd A:hover .Q-vBg SPAN { COLOR: #fff } .dutuNew .bd A:hover .Q-vBg SPAN { COLOR: #fff } #dearTeam .hd H2 { FONT: 18px/38px "®_oÅ–Ñž","simhei" } #dearTeam .hd H2 A { COLOR: #000 } #dearTeam .bd { PADDING-BOTTOM: 30px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 6px } .subTeam { TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 12px; PADDING-RIGHT: 10px; FONT: 14px/16px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; BACKGROUND: #ca1a1a; FLOAT: left; HEIGHT: 82px; COLOR: #fff; VERTICAL-ALIGN: middle; OVERFLOW: hidden; MARGIN-RIGHT: 6px; PADDING-TOP: 18px } .subTeam .speV { DISPLAY: block; PADDING-TOP: 10px } #dearTeam .Q-pList { WIDTH: 304px; FLOAT: left; MARGIN-RIGHT: 25px } #dearTeam .last { MARGIN: 0px; WIDTH: 228px } #dearTeam .Q-pList LI { WIDTH: 75px; MARGIN-RIGHT: 1px } #dearTeam .Q-pList IMG { WIDTH: 75px; HEIGHT: 100px } #dearTeam .Q-vBg { TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 24px; MARGIN-TOP: -24px; HEIGHT: 24px } .RW-partner { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bg.png) #f8f8f8 repeat-x 0px -510px } .RW-partner .hd { MARGIN: auto; WIDTH: 1000px; BORDER-TOP: #717171 3px solid } .RW-partner .hd H2 { PADDING-LEFT: 7px; FONT: 18px/45px "®_oÅ–Ñž","simhei" } .RW-partner .hd .fr { LINE-HEIGHT: 45px; MARGIN-RIGHT: 16px } .RW-partner .hd .fr A { LINE-HEIGHT: 41px; PADDING-RIGHT: 18px; DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right -282px; COLOR: #676767 } .RW-partner .hd .fr A:focus { OUTLINE-STYLE: none } .RW-partner .bd { PADDING-BOTTOM: 10px; LINE-HEIGHT: 30px; MARGIN: auto; WIDTH: 1000px; OVERFLOW: hidden } .RW-partner EM { WIDTH: 105px; FLOAT: left; COLOR: #676767; MARGIN-LEFT: 10px; CLEAR: left; FONT-SIZE: 14px } .RW-partner P { WIDTH: 885px; FLOAT: left; COLOR: #afafaf } .RW-partner P A { COLOR: #616161 } #morePartner { DISPLAY: none } .RW-partner .ft { MARGIN: 0px auto; WIDTH: 1000px; OVERFLOW: hidden } .lastAd { BORDER-BOTTOM: #bdbdbd 1px solid; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 15px; FLOAT: left; CLEAR: both } #txtAdRight { BORDER-BOTTOM: #f5f5f5 1px solid; BORDER-LEFT: #f5f5f5 1px solid; PADDING-BOTTOM: 11px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-BOTTOM: 16px; BACKGROUND: #f9f9f9; BORDER-TOP: #f5f5f5 0px solid; BORDER-RIGHT: #f5f5f5 1px solid; PADDING-TOP: 11px } #txtAdRight LI { PADDING-LEFT: 11px; WIDTH: 128px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 0px -607px; FLOAT: left; HEIGHT: 26px; OVERFLOW: hidden } #txtAdRight A { COLOR: #7f7f7f } #shares { Z-INDEX: 2; BORDER-BOTTOM: #e2e2e2 1px solid; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: #e2e2e2 1px solid; PADDING-BOTTOM: 6px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 95px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: none; BACKGROUND: #fff; OVERFLOW: hidden; BORDER-TOP: #e2e2e2 1px solid; TOP: 20px; BORDER-RIGHT: #e2e2e2 1px solid; PADDING-TOP: 6px; LEFT: -18px } #shares .shareButton { TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0px; WIDTH: 100%; FONT: 12px/26px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; FLOAT: left; HEIGHT: 26px; COLOR: #808080; CLEAR: both; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer } #shares .shareButton A { PADDING-LEFT: 37px; DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat } #shares .shareButton A:hover { BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3 } #shares #share2wb A { BACKGROUND-POSITION: 13px -1419px } #shares #share2qzone A { BACKGROUND-POSITION: 13px -1445px } #shares #share2qq A { BACKGROUND-POSITION: 13px -1471px } #shares #share2sina A { BACKGROUND-POSITION: 13px -1497px } #breakingNews #shares { TOP: 12px; RIGHT: 452px } .datebar { Z-INDEX: 999; BORDER-BOTTOM: #dedede 1px solid; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: #dedede 1px solid; WIDTH: 232px; BACKGROUND: #fff; HEIGHT: 224px; BORDER-TOP: #dedede 1px solid; TOP: 82px; BORDER-RIGHT: #dedede 1px solid; LEFT: 744px } #newChannel { BORDER-BOTTOM: #cfcfcf 1px solid; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: #cfcfcf 1px solid; WIDTH: 64px; FONT: 12px/22px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; HEIGHT: 24px; BORDER-TOP: #cfcfcf 1px solid; TOP: 190px; BORDER-RIGHT: #cfcfcf 1px solid; LEFT: 15px } #newTime { BORDER-BOTTOM: #cfcfcf 1px solid; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: #cfcfcf 1px solid; WIDTH: 64px; FONT: 12px/22px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; HEIGHT: 24px; BORDER-TOP: #cfcfcf 1px solid; TOP: 190px; BORDER-RIGHT: #cfcfcf 1px solid; LEFT: 15px } #newTime { LEFT: 84px } #selected_date { DISPLAY: none } .calendar { POSITION: absolute; WIDTH: 203px; HEIGHT: 171px; TOP: 12px; LEFT: 15px } #calendar { WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: verdana; FONT-SIZE: 12px; CURSOR: default } #calendar TD { TEXT-ALIGN: center; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; WIDTH: 22px; FONT: 12px/18px "Arial"; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 18px; COLOR: #3c3c3c; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; CURSOR: pointer } #c_today { BORDER-BOTTOM: #d5d5d5 1px solid; BORDER-LEFT: #d5d5d5 1px solid; BACKGROUND: #e6e6e6; BORDER-TOP: #d5d5d5 1px solid; BORDER-RIGHT: #d5d5d5 1px solid } .newDWrap { BORDER-BOTTOM: #fff 1px solid; BORDER-LEFT: #fff 1px solid; BORDER-TOP: #fff 1px solid; BORDER-RIGHT: #fff 1px solid } .newSelectThis { BORDER-BOTTOM-COLOR: #c00; BORDER-TOP-COLOR: #c00; BACKGROUND: #c00; COLOR: #fff; BORDER-RIGHT-COLOR: #c00; BORDER-LEFT-COLOR: #c00 } #selectYM { BORDER-BOTTOM: #d0d0d0 1px solid; PADDING-BOTTOM: 7px; WIDTH: 203px; MARGIN-BOTTOM: 4px; HEIGHT: 19px } #calendar_title { TEXT-ALIGN: center; WIDTH: 99px; FONT: bold 14px/19px "Arial"; FLOAT: left } .selectDataBtn { WIDTH: 20px; DISPLAY: inline; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat; FLOAT: left; HEIGHT: 19px; CURSOR: pointer } #newPreY { BACKGROUND-POSITION: 0px -1381px } #newPreM { BACKGROUND-POSITION: 0px -1400px; MARGIN-LEFT: 10px } #newNextM { BACKGROUND-POSITION: right -1400px } #newNextY { BACKGROUND-POSITION: right -1381px; MARGIN-LEFT: 10px } #newDataBtn { POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: center; WIDTH: 60px; FONT: 12px/24px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bg.png) no-repeat 0px -240px; HEIGHT: 24px; TOP: 190px; CURSOR: pointer; LEFT: 158px } #subIndex .Q-g16b-b .chief { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 15px } #subIndex .Q-g16b-b .extra { PADDING-TOP: 51px } #subBanner { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) repeat-x 0px -1265px; HEIGHT: 99px } #subTitle { PADDING-LEFT: 31px; FONT: 20px/51px "®_oÅ–Ñž","simhei"; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 12px -1518px; FLOAT: left; HEIGHT: 51px } #subIndex .chief .tools { POSITION: relative; WIDTH: 155px; DISPLAY: inline; FLOAT: right; HEIGHT: 51px; COLOR: #666666; MARGIN-RIGHT: 16px } .chief .tools .tit { MARGIN: 18px 6px 0px 0px; FONT: 12px/16px "simsun"; FLOAT: left } #kindOfPR { MARGIN-TOP: 15px; FLOAT: left } #subHot { WIDTH: 670px; HEIGHT: 241px; CLEAR: both } #subHot .forStyle { BORDER-BOTTOM: #e0e0e0 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 15px; WIDTH: 245px; PADDING-RIGHT: 15px; FLOAT: right; HEIGHT: 238px; BORDER-TOP: #d00000 2px solid; BORDER-RIGHT: #e0e0e0 1px solid; PADDING-TOP: 0px } #subHot H2 { BORDER-BOTTOM: #e0e0e0 1px solid; PADDING-BOTTOM: 13px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT: 20px/27px "®_oÅ–Ñž","simhei"; PADDING-TOP: 15px } #subHot .time { FONT: 12px/33px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; COLOR: #b2b2b2 } #subHot P { PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-INDENT: 2em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT: 12px/21px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; COLOR: #818181; PADDING-TOP: 10px } #subHot .pic { WIDTH: 394px; FLOAT: left; HEIGHT: 241px } #subHot .pic IMG { WIDTH: 394px; FLOAT: left; HEIGHT: 241px } .bd2 .Q-pList { PADDING-TOP: 3px } .bd2 .Q-pList LI { MARGIN: 0px 9px 11px; WIDTH: 130px } .bd2 .Q-pList IMG { WIDTH: 130px; HEIGHT: 98px } .Q-vBg B { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/base2011/img/trs.png); _background: none; _filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(enabled=true,sizingMethod=scale,src="http://mat1.gtimg.com/news/base2011/img/trs.png") } #pageZone { TEXT-ALIGN: center; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 25px } #pageZone SPAN { BORDER-BOTTOM: #e2e2e2 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #e2e2e2 1px solid; WIDTH: 28px; DISPLAY: inline-block; FONT: 14px/2 "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; HEIGHT: 28px; BORDER-TOP: #e2e2e2 1px solid; CURSOR: pointer; MARGIN-RIGHT: 5px; BORDER-RIGHT: #e2e2e2 1px solid } #pageZone SPAN:hover { BACKGROUND: #db2323; COLOR: #fff; TEXT-DECORATION: none } #pageZone .Disabled { WIDTH: 85px } #pageZone .Disabled A { WIDTH: 85px; DISPLAY: block } #pageZone SPAN.isNow { BACKGROUND: #db2323; COLOR: #fff } #pageZone SPAN.count { DISPLAY: none } #pageZone SPAN.dot { BORDER-BOTTOM-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none } #pageZone SPAN A { WIDTH: 28px; DISPLAY: block; HEIGHT: 28px } #pageZone SPAN A:hover { BACKGROUND: #db2323; COLOR: #fff; TEXT-DECORATION: none } #follow { MARGIN: 9px 0px 0px 17px; WIDTH: 46px; FONT: 12px/18px "‹[SO","Arial Narrow",HELVETICA; FLOAT: left; HEIGHT: 18px } #follow .addAttention { WIDTH: 46px; DISPLAY: block; FONT: 0px/0 "Arial"; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 0px -1582px; PADDING-TOP: 18px } #txxwwb .hd { BACKGROUND: #fff } #txxwwb .bd { BACKGROUND: #fff } #txxwwb .bd { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; WIDTH: 300px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 425px; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 6px } #txxwwb .hd H2 { PADDING-LEFT: 29px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 11px -1600px } #hotZt { PADDING-BOTTOM: 9px; CLEAR: both } #hotZt .bd { HEIGHT: 371px; OVERFLOW: hidden } #hotZt .bd A { POSITION: relative; DISPLAY: inline; FLOAT: left; OVERFLOW: hidden } #hotZt .bd A:hover { TEXT-DECORATION: none } .hotZtPic1 { WIDTH: 495px; HEIGHT: 371px } .hotZtPic1 IMG { WIDTH: 495px; HEIGHT: 371px } .hotZtPic2 { MARGIN: 0px 0px 5px 5px } .hotZtPic8 { WIDTH: 247px; HEIGHT: 183px } .hotZtPic8 IMG { WIDTH: 247px; HEIGHT: 183px } #hotZt .Q-vBg { Z-INDEX: 0; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0px; BOTTOM: 0px; HEIGHT: 33px; LEFT: 0px; _bottom: -1px } #hotZt .hotZtPic1 .Q-vBg { HEIGHT: 92px } #hotZt .hotZtPic1 EM { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 24px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; FONT: 22px/35px "®_oÅ–Ñž","simhei"; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 7px } #hotZt .hotZtPic1 .ztContent { PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 20px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 24px; PADDING-RIGHT: 14px; DISPLAY: block; COLOR: #d5d5d5; PADDING-TOP: 0px } #hotZt .hotZtPic1 .forStyle { POSITION: relative; MARGIN: -21px 9px 0px 0px; FLOAT: right; COLOR: #d5d5d5 } #hotZt .hotZtPic2 .Q-vBg { FONT: 16px/33px "®_oÅ–Ñž","simhei" } #hotZt .Q-vBg SPAN { MARGIN: 0px 0px 0px 16px; COLOR: #d4d4d4 } .ztList { MARGIN: 26px 20px 0px 0px; WIDTH: 319px; FLOAT: left; HEIGHT: 320px; OVERFLOW: hidden; BORDER-TOP: #4e4e4e 2px solid } .ztList .hd { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BACKGROUND: #fff; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px } .ztList .bd { CLEAR: both; PADDING-TOP: 9px } .ztList .hd .fr { MARGIN-RIGHT: 0px } .ztList .hd2 .fr A { MARGIN-RIGHT: 0px } .ztList LI { LINE-HEIGHT: 29px; PADDING-LEFT: 16px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 0px -606px } .ztList LI SPAN { COLOR: #999; FONT-SIZE: 12px } #subIndex DIV.last { MARGIN-RIGHT: 0px } .moreZtList { CLEAR: both } .moreZtList .hd { BACKGROUND: #fff } .moreZtList .bd A { BORDER-BOTTOM: #f5f5f5 1px solid; BORDER-LEFT: #f5f5f5 1px solid; MARGIN: 17px 10px 51px 0px; WIDTH: 190px; BACKGROUND: #f8f8f8; FLOAT: left; HEIGHT: 97px; BORDER-TOP: #f5f5f5 1px solid; BORDER-RIGHT: #f5f5f5 1px solid } .moreZtList .bd .last { MARGIN-RIGHT: 0px } #subZtIcon1 SPAN { MARGIN: 20px auto 0px; WIDTH: 38px; HEIGHT: 69px } #subZtIcon2 SPAN { MARGIN: 27px auto 0px; WIDTH: 65px; BACKGROUND-POSITION: -38px 0px; HEIGHT: 63px } #subZtIcon3 SPAN { MARGIN: 19px auto 0px; WIDTH: 47px; BACKGROUND-POSITION: -103px 0px; HEIGHT: 69px } #subZtIcon4 SPAN { MARGIN: 18px auto 0px; WIDTH: 40px; BACKGROUND-POSITION: -150px 0px; HEIGHT: 70px } #subZtIcon5 SPAN { MARGIN: 19px auto 0px; WIDTH: 43px; BACKGROUND-POSITION: -190px 0px; HEIGHT: 70px } #subZtIcon1:hover SPAN { BACKGROUND-POSITION: 0px -70px } #subZtIcon2:hover SPAN { BACKGROUND-POSITION: -38px -70px } #subZtIcon3:hover SPAN { BACKGROUND-POSITION: -103px -70px } #subZtIcon4:hover SPAN { BACKGROUND-POSITION: -150px -70px } #subZtIcon5:hover SPAN { BACKGROUND-POSITION: -190px -70px } #fourPicList .wrapHB { MARGIN: 0px 6px 0px 0px; WIDTH: 245px; FLOAT: left; OVERFLOW: hidden } #fourPicList .wrapHB .hotPicStyle8 { MARGIN-RIGHT: 0px } #fourPicList .hd { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; BORDER-TOP-WIDTH: 1px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 48px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px } #fourPicList .hd H2 { PADDING-LEFT: 0px; HEIGHT: 48px } #fourPicList .hd H2 A { LINE-HEIGHT: 48px; TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 60px; FLOAT: left; OVERFLOW: hidden } #fourPicList .bd { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; HEIGHT: 164px; PADDING-TOP: 0px } #fourPicList .last { MARGIN-RIGHT: 0px } #fourHZ H2 A { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/four.png) no-repeat 0px 0px } #fourSJ H2 A { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/four.png) no-repeat -60px 0px } #fourPicList #fourJL H2 A { WIDTH: 130px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/four.png) no-repeat -327px 0px } #fourPicList #fourYT H2 A { WIDTH: 145px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/four.png) no-repeat -180px 0px } A:link { COLOR: #000 } A:visited { COLOR: #241a2a } A:hover { COLOR: #cd0001; TEXT-DECORATION: none } .hd1 .fr A:hover { COLOR: #cd0001; TEXT-DECORATION: none } .hd2 .fr A:hover { COLOR: #cd0001; TEXT-DECORATION: none } .hd3 .fr A:hover { COLOR: #cd0001; TEXT-DECORATION: none } #dutu .fr A:hover { COLOR: #cd0001; TEXT-DECORATION: none } .dutuNew .fr A:hover { COLOR: #cd0001; TEXT-DECORATION: none } #dutu .fr A:hover { BORDER-RIGHT: #9a9a9a 1px solid } .dutuNew .fr A:hover { BORDER-RIGHT: #9a9a9a 1px solid } #goTop { POSITION: fixed; TEXT-INDENT: -9em; WIDTH: 54px; BOTTOM: 45px; DISPLAY: none; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/goTop.png) no-repeat right top; HEIGHT: 54px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; RIGHT: 25px } #goTop:hover { BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/goTop.png) no-repeat } #mainTabPanel:focus { OUTLINE-STYLE: none } #News_Width1 { Z-INDEX: 0 } #News_Width2 { Z-INDEX: 0 } #News_Width3 { Z-INDEX: 0 } #News_Width4 { Z-INDEX: 0 } #subIndex .hd2 .fr { LINE-HEIGHT: 34px } .delAttention:link SPAN { COLOR: #000 } .delAttention:visited SPAN { COLOR: #000 } #News_Full { MARGIN: 0px auto } #News_Couplet { MARGIN: 0px auto } #fourPicList .fr { MARGIN: 17px 0px 0px } #fourPicList .fr A { PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 15px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; COLOR: #8d8d8d; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; MARGIN-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 0px } #fourPicList .fr A:visited { PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 15px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat right 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; COLOR: #8d8d8d; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; MARGIN-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 0px } #fourPicList .fr A:hover { COLOR: #cd0001 } #junshi .Q-hot P.l23 { HEIGHT: 23px; OVERFLOW: hidden } .yxlFocusCon { Z-INDEX: 0; POSITION: relative; WIDTH: 300px; OVERFLOW: hidden } .yxlFocusCon .pageInfo { Z-INDEX: 10; POSITION: absolute; BOTTOM: 7px; RIGHT: 10px } .yxlFocusCon .pageInfo A.prevBtn { TEXT-INDENT: -9999px; WIDTH: 6px; DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/jackiejiang/images/item/news_old/yxlFocusBtn.gif) no-repeat -21px 1px; FLOAT: left; HEIGHT: 12px; FONT-SIZE: 0px } .yxlFocusCon .pageInfo A.nextBtn { TEXT-INDENT: -9999px; WIDTH: 6px; DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/jackiejiang/images/item/news_old/yxlFocusBtn.gif) no-repeat -21px 1px; FLOAT: left; HEIGHT: 12px; FONT-SIZE: 0px } .yxlFocusCon .pageInfo A.prevBtn:hover { BACKGROUND-POSITION: 0px 1px } .yxlFocusCon .pageInfo A.nextBtn { BACKGROUND-POSITION: -21px -15px } .yxlFocusCon .pageInfo A.nextBtn:hover { BACKGROUND-POSITION: 0px -15px } .yxlFocusCon .pageInfo I { FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 10px; FLOAT: left; COLOR: #fff } .yxlFocusCon .pageInfo .curNum { COLOR: #e9a400 } UL.yxlFocus { Z-INDEX: 0; POSITION: relative; HEIGHT: 200px; OVERFLOW: hidden } UL.yxlFocus LI { Z-INDEX: 0; POSITION: relative; WIDTH: 300px; FLOAT: left; HEIGHT: 200px } UL.yxlFocus LI IMG { Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; WIDTH: 300px; HEIGHT: 200px; TOP: 0px; LEFT: 0px } UL.yxlFocus LI P { Z-INDEX: 2; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( Q-gradientType = 0, startColorstr = '#80000000', endColorstr = '#80000000'); LINE-HEIGHT: 28px; TEXT-INDENT: 10px; WIDTH: 100%; BOTTOM: 0px; HEIGHT: 28px; LEFT: 0px } UL.yxlFocus LI A { COLOR: #d4d4d4 } UL.yxlFocus LI A:hover P { BACKGROUND: #000; COLOR: #fff } UL.yxlPicList { MARGIN-TOP: 10px; WIDTH: 310px; OVERFLOW: hidden } UL.yxlPicList LI { Z-INDEX: 0; POSITION: relative; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 145px; FLOAT: left; HEIGHT: 124px } UL.yxlPicList LI IMG { WIDTH: 145px; DISPLAY: block; HEIGHT: 100px } UL.yxlPicList LI I { Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: center; FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( Q-gradientType = 0, startColorstr = '#80000000', endColorstr = '#80000000'); LINE-HEIGHT: 24px; FONT-STYLE: normal; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 24px; TOP: 76px; LEFT: 0px } UL.yxlPicList LI A { COLOR: #d4d4d4 } UL.yxlPicList LI A:hover I { BACKGROUND: #000; COLOR: #fff } UL.yxlPicList LI P { TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 24px; HEIGHT: 24px } UL.yxlPicList LI A P { COLOR: #000 } UL.yxlPicList LI A:hover P { COLOR: #cd0001 } #sxh H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 80px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/sxhlogo.jpg) no-repeat 0px 0px } #yyt H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 80px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/yyt.png) no-repeat 0px 0px } #myt H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 80px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/myt.png) no-repeat 0px 0px } #txjpk H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 124px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/aber/2013/img/txjpk_logo.png) no-repeat 0px 0px } #swwzs H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 96px; MARGIN-BOTTOM: 5px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news/2014/swwzs.png) no-repeat 0px 0px } #swwzs DIV.hd2 { PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 5px } #sss H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 96px; MARGIN-BOTTOM: 5px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news/2014/sss.png) no-repeat 0px 0px } #sss DIV.hd2 { PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 5px } .adRightImgs { MARGIN-TOP: 5px; WIDTH: 100px; HEIGHT: 25px } .ad_1000 { MARGIN: 0px auto; WIDTH: 1000px } #wanzhu H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 96px; MARGIN-BOTTOM: 5px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/wanzhu.png) no-repeat 0px 0px } #wanzhu DIV.hd2 { PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 5px } #qiqujx .hd1 H2 A { WIDTH: 100px; BACKGROUND-POSITION: -627px 0px } #jiaozhen H2 A { TEXT-INDENT: -999em; WIDTH: 200px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/jzlogo.png) no-repeat 0px 3px } #jiaozhen .Q-tpList LI SPAN { TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 1px 5px 0px 0px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-RIGHT: 2px; COLOR: #cf1c1d; FONT-SIZE: 12px; PADDING-TOP: 1px } #jiaozhen .Q-tpList EM A SPAN { TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 1px 5px 0px 0px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-RIGHT: 2px; FLOAT: right; COLOR: #cf1c1d; FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-TOP: 1px } </STYLE> <SCRIPT type=text/javascript src="http://mat1.gtimg.com/www/js/qq2012/suggestion.v1.0.2.js" async="true"></SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript src="http://jsqmt.qq.com/cdn_djl.js" async="true"></SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript src="http://mat1.gtimg.com/news/js/boqiu/core.js"></SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript src="http://mat1.gtimg.com/www/js/Koala/Koala.min.1.5.js"></SCRIPT> <SCRIPT id=_gdt_loader_0.06302781947053088 type=text/javascript charset=utf-8 src="http://qzonestyle.gtimg.cn/qzone/biz/ac/comm/qbscomm.20150907.js" onload="null" data-name="1640491952"></SCRIPT> <SCRIPT id=_gdt_loader_0.521171819890541 type=text/javascript charset=utf-8 src="http://qzonestyle.gtimg.cn/qzone/biz/ac/comm/gdtlib.20160222.js" onload="null" data-name="959014699"></SCRIPT> <SCRIPT id=_gdt_loader_0.3245074543859335 type=text/javascript charset=utf-8 src="http://qzonestyle.gtimg.cn/qzone/biz/ac/comm/ver.20160301.js" onload="null" data-name="1804740352"></SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript charset=utf-8 src="http://mat1.gtimg.com/news/js/boqiu/weirelay.js"></SCRIPT> <SCRIPT charset=gbk src="http://l.qq.com/lview?c=www&amp;loc=QQcom_all_Width1,QQcom_all_Rectangle&amp;ad_cnt=2,2&amp;callback=crystal.callbackarea&amp;rot=1&amp;ri=l.&amp;chl=news&amp;page_type=3&amp;k=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%97%B6%E6%94%BF%E6%96%B0%E9%97%BB%2C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%96%B0%E9%97%BB%2C%E4%BA%A7%E7%BB%8F%E6%96%B0%E9%97%BB%2C%E9%87%8D%E5%A4%A7%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%8F%91%E5%B8%83%2C%E7%AA%81%E5%8F%91%E6%96%B0%E9%97%BB%E4%BA%8B%E4%BB%B6%2C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%83%AD%E7%82%B9%2C%E7%BD%91%E7%BB%9C%E8%81%9A%E7%84%A6&amp;t=%E5%9B%BD%E5%86%85_%E6%96%B0%E9%97%BB%E4%B8%AD%E5%BF%83_%E8%85%BE%E8%AE%AF%E7%BD%91&amp;r=&amp;s="></SCRIPT> <SCRIPT src="http://jqmt.qq.com/cdn_dianjiliu.js?a=0.6321248611718315"></SCRIPT> </HEAD> <BODY id=subIndex sizcache="2" sizset="0"><A accessKey=0 style="WIDTH: 0px; DISPLAY: block; FONT: 0px/0 Arial; HEIGHT: 0px; OVERFLOW: hidden" title=å‹Qu˜/eclandmark ÿ¨`ïSåN°s(W cÞVfåg wæ‹Æ~„vàeœ–xô‹f ÿb€O(u N N.•ÛLˆ¿~'`–û‹ href="http://www.qq.com/accessibility/" target=_blank>àeœ–xô‹f</A> <STYLE type=text/css>BODY { PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px } P { PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px } .topBar H2 { PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px } .topBar UL { PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px } .topBar LI { PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px } .topBar DL { PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px } .topBar DT { PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px } .topBar DD { PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px } .banner { BORDER-BOTTOM: #e9e9e9 1px solid; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/skeetershi/world/img/topbar.jpg) repeat-x 0px 0px; HEIGHT: 34px; COLOR: #5c5c5c; PADDING-TOP: 0px } .topBar LI { LIST-STYLE-TYPE: none } .topBar { Z-INDEX: 999; POSITION: relative; LINE-HEIGHT: 34px; MARGIN: 0px auto; WIDTH: 1000px; ZOOM: 1; HEIGHT: 34px; FONT-SIZE: 12px } .topBar:after { DISPLAY: table; CLEAR: both; CONTENT: "" } .topBar A { COLOR: #6a6a6a; TEXT-DECORATION: none } .topBar A:hover { COLOR: #000 } #loginWrap A:hover { COLOR: #fff } #loginWrap DL A:hover { COLOR: #000 } .siteNav { FLOAT: left } #site_nav_title { DISPLAY: none } #channel_nav_title { DISPLAY: none } .siteNav UL { PADDING-LEFT: 3px } .siteNav LI { MARGIN: 0px 9px; DISPLAY: inline; FLOAT: left } .siteNav .mini_goIndex { MARGIN-LEFT: 0px } .banner .button { BORDER-BOTTOM: #f8f8f8 0px solid; BORDER-LEFT: #f8f8f8 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 9px; PADDING-RIGHT: 21px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/login/sNP2Btn.png) no-repeat 43px 15px; FLOAT: left; HEIGHT: 35px; OVERFLOW: hidden; BORDER-TOP: #f8f8f8 0px solid; CURSOR: pointer; BORDER-RIGHT: #f8f8f8 1px solid; PADDING-TOP: 0px } .banner .buttonHover { BORDER-BOTTOM: #fff 1px solid; BORDER-LEFT: #e8e8e8 1px solid; LINE-HEIGHT: 32px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/login/sNP2BtnHover.png) #fff no-repeat 43px 14px; HEIGHT: 32px; OVERFLOW: hidden; BORDER-TOP: #fff 1px solid; BORDER-RIGHT: #e8e8e8 1px solid } .expandedPanel { BORDER-BOTTOM: #e8e8e8 1px solid; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #e8e8e8 1px solid; LINE-HEIGHT: 30px; WIDTH: 89px; DISPLAY: none; BACKGROUND: #fff; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: #e8e8e8 0px solid; TOP: 34px; BORDER-RIGHT: #e8e8e8 1px solid } .expandedPanel A { DISPLAY: block } .expandedPanel A:hover { BACKGROUND: #f1f1f1; TEXT-DECORATION: none } #siteNavPart2 { LEFT: 312px } #siteNavPart2:focus { OUTLINE-STYLE: none } #helpLinks:focus { OUTLINE-STYLE: none } #siteNavPart2 LI { WIDTH: 89px; FLOAT: left; HEIGHT: 30px; CLEAR: both } #helpLinks LI { WIDTH: 89px; FLOAT: left; HEIGHT: 30px; CLEAR: both } #siteMap { POSITION: relative; LINE-HEIGHT: 16px } #helpLinks { LEFT: 461px } .topBar .tools { BORDER-LEFT: #dadada 1px solid; LINE-HEIGHT: 14px; MARGIN: 9px 0px 0px 7px; PADDING-LEFT: 9px; FLOAT: left; HEIGHT: 14px } .topBar .tools A { MARGIN: 0px 9px 0px 7px; DISPLAY: inline; FLOAT: left } .login { POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: center; FLOAT: right; TOP: 0px; RIGHT: 0px } #oneKey { BORDER-BOTTOM: #e6e6e6 0px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #e6e6e6 1px solid; WIDTH: 73px; FLOAT: left; BORDER-TOP: #e6e6e6 0px solid; CURSOR: pointer; BORDER-RIGHT: #e6e6e6 1px solid } .quickArea { POSITION: relative; FLOAT: left } .quickLink { PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 27px; PADDING-RIGHT: 6px; DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/login/aaa.jpg) no-repeat; FLOAT: left; HEIGHT: 35px; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 0px } .quickLink EM { DISPLAY: none } .quickLink:hover { TEXT-DECORATION: none } .weiboLink { BACKGROUND-POSITION: 0px 0px } .qzoneLink { BACKGROUND-POSITION: 0px -35px } .qmailLink { BACKGROUND-POSITION: 0px -70px } .weiboLink:hover { BACKGROUND-POSITION: 0px -280px } .weiboSucceed { BACKGROUND-POSITION: 0px -280px } .qzoneLink:hover { BACKGROUND-POSITION: 0px -315px } .qzoneSucceed { BACKGROUND-POSITION: 0px -315px } .qmailLink:hover { BACKGROUND-POSITION: 0px -350px } .qmailSucceed { BACKGROUND-POSITION: 0px -350px } .weiboSucceed:hover { BACKGROUND-COLOR: #cb1b1b; BACKGROUND-POSITION: 0px -140px } .qzoneSucceed:hover { BACKGROUND-COLOR: #cb1b1b; BACKGROUND-POSITION: 0px -175px } .qmailSucceed:hover { BACKGROUND-COLOR: #cb1b1b; BACKGROUND-POSITION: 0px -210px } .infoNum { TEXT-INDENT: 4px; DISPLAY: block; FONT: 12px/36px "simsun"; TEXT-DECORATION: none } .quickArea DL { BORDER-BOTTOM: #e8e8e8 1px solid; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; BORDER-LEFT: #e8e8e8 1px solid; PADDING-BOTTOM: 6px; PADDING-LEFT: 14px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 14px; DISPLAY: none; FONT: 12px/23px "simsun"; BACKGROUND: #fff; COLOR: #5b5b5b; BORDER-TOP: #e8e8e8 0px solid; TOP: 36px; BORDER-RIGHT: #e8e8e8 1px solid; PADDING-TOP: 6px } .quickArea DL A SPAN { COLOR: #ec7501; MARGIN-LEFT: 4px; FONT-WEIGHT: bold } .loginNav { FLOAT: left } #login_layer_bg { Z-INDEX: 9999; POSITION: absolute; WIDTH: 100%; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/www/images/qq2012/alphabg.png); HEIGHT: 100%; TOP: 0px; LEFT: 0px; _background: #000; _filter: alpha(opacity=30); _opacity: 0.3 } #login_layer_main { Z-INDEX: 10000; POSITION: fixed; MARGIN: -165px 0px 0px -276px; WIDTH: 490px; HEIGHT: 382px; TOP: 50%; LEFT: 50%; _position: absolute } .user { FONT-FAMILY: tohama } .user .menu-hd { POSITION: relative; LINE-HEIGHT: 0; MARGIN-TOP: 4px; WIDTH: 28px; DISPLAY: block; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-DECORATION: none } .user IMG { VERTICAL-ALIGN: top } .user .menu-hd IMG { PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 22px; PADDING-RIGHT: 2px; BACKGROUND: #d6edff; HEIGHT: 22px; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 2px } .user .menu-hd:hover .userVip { VISIBILITY: visible } .user .menu-bd { POSITION: absolute; WIDTH: 185px; DISPLAY: none; TOP: 36px } .user .menu-bd-in { BORDER-BOTTOM: #e8e8e8 1px solid; BORDER-LEFT: #e8e8e8 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; BACKGROUND: #fff; BORDER-TOP: #e8e8e8 1px; BORDER-RIGHT: #e8e8e8 1px solid; PADDING-TOP: 5px } .user .menu-hd .userVip .icon_member { POSITION: absolute; BORDER-BOTTOM-STYLE: none; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 13px; BOTTOM: -1px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; HEIGHT: 13px; BORDER-LEFT-STYLE: none; RIGHT: -3px; PADDING-TOP: 0px } .user .menu-bd .userVip { MARGIN-RIGHT: 10px } .picT-p { BORDER-BOTTOM: #d9d9d9 1px solid; BORDER-LEFT: #d9d9d9 1px solid; PADDING-BOTTOM: 2px; MARGIN-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 38px; PADDING-RIGHT: 2px; BACKGROUND: #fff; FLOAT: left; HEIGHT: 38px; OVERFLOW: hidden; BORDER-TOP: #d9d9d9 1px solid; MARGIN-RIGHT: 7px; BORDER-RIGHT: #d9d9d9 1px solid; PADDING-TOP: 2px } .picT-t P { TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 24px; COLOR: #666 } .picT-t A { COLOR: #333 } .user .menu-bd .picT-p { BORDER-BOTTOM: #d9d9d9 1px solid; BORDER-LEFT: #d9d9d9 1px solid; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 38px; PADDING-RIGHT: 2px; BACKGROUND: #fff; HEIGHT: 38px; OVERFLOW: hidden; BORDER-TOP: #d9d9d9 1px solid; BORDER-RIGHT: #d9d9d9 1px solid; PADDING-TOP: 2px } #loginWrap #loginOut:hover { COLOR: #000 } @media Unknown { .banner { WIDTH: 1000px } } </STYLE> <STYLE type=text/css>.share_layer { Z-INDEX: 999999; POSITION: absolute; PADDING-BOTTOM: 7px; PADDING-LEFT: 7px; PADDING-RIGHT: 7px; ZOOM: 1; FONT-FAMILY: Arial, Sans-Serif; FONT-SIZE: 12px; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 7px } .share_layer UL { LIST-STYLE-TYPE: none } .share_layer UL LI { LIST-STYLE-TYPE: none } .share_layer IMG { BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px } .share_layer A { TEXT-DECORATION: none } .share_layer A:hover { TEXT-DECORATION: underline } .share_layer BUTTON { BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; CURSOR: pointer; BORDER-RIGHT: 0px } .share_layer LABEL { BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; CURSOR: pointer; BORDER-RIGHT: 0px } .share_layer INPUT { FONT-FAMILY: Arial, Sans-Serif; FONT-SIZE: 12px } .share_layer BUTTON { FONT-FAMILY: Arial, Sans-Serif; FONT-SIZE: 12px } .share_layer_main { Z-INDEX: 5; BORDER-BOTTOM: #b5c1ca 1px solid; POSITION: relative; BORDER-LEFT: #b5c1ca 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #fafcff; BORDER-TOP: #b5c1ca 1px solid; BORDER-RIGHT: #b5c1ca 1px solid } .share_layer_title { BORDER-BOTTOM: #ced3e4 1px solid; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/www/images/nav/loginpop_tbg.png) #eef4f6 repeat-x; HEIGHT: 24px; CURSOR: move } .share_layer_title H3 { PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 18px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 12px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FLOAT: left; COLOR: #666; FONT-SIZE: 13px; OVERFLOW: hidden; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-TOP: 3px } .share_layer_title .mblogo { PADDING-LEFT: 24px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/www/images/nav/wblogin_bt1.png) no-repeat -84px 6px } .share_layer .bt_close { POSITION: absolute; WIDTH: 9px; BACKGROUND: url(http://imgcache.qq.com/qzonestyle/qzone_app/app_news_share_v1/pop_bg.png) no-repeat 0px -39px; HEIGHT: 10px; TOP: 11px; CURSOR: pointer; RIGHT: 10px } .share_layer_cont A:link { COLOR: #5f5f5f; TEXT-DECORATION: underline } .share_layer_cont A:visited { COLOR: #5f5f5f; TEXT-DECORATION: underline } .share_layer_cont A:hover { COLOR: #494949 } .share_layer_cont A:active { COLOR: #494949 } .share_layer_cont { BACKGROUND-COLOR: #fafcff; COLOR: #000000 } .share_layer_hint { FONT-STYLE: normal; COLOR: #9e9e9e } .global_tip_button { TEXT-ALIGN: center; WIDTH: 100%; CLEAR: both } .bt_tip_sure { BACKGROUND-IMAGE: url(http://imgcache.qq.com/qzonestyle/qzone_app/app_news_share_v1/pop_bg.png); LINE-HEIGHT: 19px; WIDTH: 48px; BACKGROUND-REPEAT: no-repeat; BACKGROUND-POSITION: 0px -58px; HEIGHT: 23px; FONT-SIZE: 12px; OVERFLOW: visible; CURSOR: pointer; MARGIN-RIGHT: 6px; _line-height: 12px; _padding-top: 3px } .bt_tip_cancel { BACKGROUND-IMAGE: url(http://imgcache.qq.com/qzonestyle/qzone_app/app_news_share_v1/pop_bg.png); LINE-HEIGHT: 19px; WIDTH: 48px; BACKGROUND-REPEAT: no-repeat; BACKGROUND-POSITION: 0px -58px; HEIGHT: 23px; FONT-SIZE: 12px; OVERFLOW: visible; CURSOR: pointer; MARGIN-RIGHT: 6px; _line-height: 12px; _padding-top: 3px } UNKNOWN { PADDING-TOP: 4px } .bt_tip_cancel { BACKGROUND-COLOR: #f3f4f5; BACKGROUND-POSITION: -54px -58px; COLOR: #4d637f } .icon_hint_warn { WIDTH: 15px; DISPLAY: inline-block; BACKGROUND: url(http://imgcache.qq.com/qzonestyle/qzone_app/app_news_share_v1/pop_bg.png) no-repeat; HEIGHT: 15px; VERTICAL-ALIGN: middle } .icon_hint_succeed { WIDTH: 15px; DISPLAY: inline-block; BACKGROUND: url(http://imgcache.qq.com/qzonestyle/qzone_app/app_news_share_v1/pop_bg.png) no-repeat; HEIGHT: 15px; VERTICAL-ALIGN: middle } .icon_hint_warn { BACKGROUND-POSITION: -39px -37px; _vertical-align: -2px } .icon_hint_succeed { BACKGROUND-POSITION: -18px -37px } .layer_popup { BORDER-BOTTOM: #6792bc 2px solid; BORDER-LEFT: #6792bc 2px solid; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; BORDER-TOP: #6792bc 2px solid; BORDER-RIGHT: #6792bc 2px solid } .icon_hint_warn SPAN { DISPLAY: none } .icon_hint_succeed SPAN { DISPLAY: none } .share_layer .bg { POSITION: absolute; PADDING-BOTTOM: 500px; PADDING-LEFT: 500px; PADDING-RIGHT: 500px; ZOOM: 1; HEIGHT: 100%; TOP: 0px; PADDING-TOP: 500px; LEFT: 0px } .share_layer .del_fri { POSITION: absolute; LINE-HEIGHT: 9px; WIDTH: 11px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: "Comic Sans MS","Verdana", cursive; HEIGHT: 10px; COLOR: #99adba; TOP: 6px; CURSOR: pointer; RIGHT: 10px; FONT-WEIGHT: bold } .share_layer .del_fri:hover { COLOR: #666666; TEXT-DECORATION: none } .share_layer_title .none { DISPLAY: none !important } </STYLE> <!--<script src="http://mat1.gtimg.com/news/js/boqiu/wslogin.js"></script>--><!-- wslogin --> <SCRIPT> try { document.domain = "qq.com" } catch(e$$5) {} Function.prototype.bind = function(b) { var a = this; return function() { a.apply(b, arguments) } }; Function.prototype.once = function() { var b = false, a = this; return function() { if (b) { return } else { b = true; a.apply(this, arguments) } } }; Function.prototype.before = function(b) { var a = this; return function() { if (b.apply(this, arguments) == false) { return false } return a.apply(this, arguments) } }; Function.prototype.after = function(b) { var a = this; return function() { var c = a.apply(this, arguments); if (c === false) { return false } b.apply(this, arguments); return c } }; String.prototype.hasString = function(f) { if (typeof f == "object") { for (var d = 0, g = f.length; d < g; d++) { if (!this.hasString(f[d])) { return false } } return true } else { if (this.indexOf(f) != -1) { return true } } }; UI = window.UI || { $: function() { var c = new Array(); for (var b = 0; b < arguments.length; b++) { var a = arguments[b]; if (typeof a == "string") { a = document.getElementById(a) } if (arguments.length == 1) { return a } c.push(a) } return c }, $$: function(g, a, f) { f = f || document; if (! (f = UI.$(f))) { return false } var b = (a == "*" && f.all) ? f.all: f.getElementsByTagName(a); var j = new Array(); g = g.replace(/\-/g, "\\-"); var h = new RegExp("(^|\\s)" + g + "(\\s|$)"); var d; for (var c = 0; c < b.length; c++) { d = b[c]; if (h.test(d.className)) { j.push(d) } } return j }, addEvent: function(b, a, c) { if (! (b = this.$(b))) { return false } if (b.addEventListener) { b.addEventListener(a, c, false); return true } else { if (b.attachEvent) { b["e" + a + c] = c; b[a + c] = function() { b["e" + a + c](window.event) }; b.attachEvent("on" + a, b[a + c]); return true } } return false }, removeEvent: function(b, a, c) { if (! (b = this.$(b))) { return false } if (b.removeEventListener) { b.removeEventListener(a, c, false); return true } else { if (b.detachEvent) { b.detachEvent("on" + a, b[a + c]); b[a + c] = null; return true } } return false }, css: function(c, a, b) { if (arguments.length == 2) { if (a != "opacity") { return parseInt(c.currentStyle ? c.currentStyle[a] : document.defaultView.getComputedStyle(c, false)[a]) } else { return Math.round(100 * parseFloat(c.currentStyle ? c.currentStyle[a] : document.defaultView.getComputedStyle(c, false)[a])) } } else { if (arguments.length == 3) { switch (a) { case "width": case "height": case "paddingLeft": case "paddingTop": case "paddingRight": case "paddingBottom": b = Math.max(b, 0); case "left": case "top": case "marginLeft": case "marginTop": case "marginRight": case "marginBottom": c.style[a] = b + "px"; break; case "opacity": c.style.filter = "alpha(opacity:" + b + ")"; c.style.opacity = b / 100; break; default: c.style[a] = b } } } return function(f, d) { css(c, f, d) } }, attr: function(f, d, g) { if (g == undefined) { return f.getAttribute(d) } else { g == "" ? f.removeAttribute(d) : f.setAttribute(d, g) } }, crossAsynJson: function(d, b, a, g) { var c = document.createElement("script"), f = document.getElementsByTagName("head")[0]; window[b] = function(j) { window[b] = undefined; try { delete window[b] } catch(h) {} a(j); f && setTimeout(function() { f.removeChild(c) }, 5) }; g && c.setAttribute("charset", g); c.setAttribute("src", d); f.appendChild(c) }, loadJs: function(file, callback, charset) { var _doc = document.getElementsByTagName("head")[0]; var js = document.createElement("script"); js.setAttribute("charset", charset); js.setAttribute("type", "text/javascript"); js.setAttribute("src", file); _doc.appendChild(js); if (!0) { js.onload = function() { callback() } } else { js.onreadystatechange = function() { if (js.readyState == "loaded" || js.readyState == "complete") { js.onreadystatechange = null; callback && callback() } } } return false }, getX: function(b) { try { return b.offsetParent ? b.offsetLeft + this.getX(b.offsetParent) : b.offsetLeft } catch(a) {} }, getY: function(b) { try { return b.offsetParent ? b.offsetTop + this.getY(b.offsetParent) : b.offsetTop } catch(a) {} }, pageWidth: function() { return document.body.scrollWidth || document.documentElement.scrollWidth }, pageHeight: function() { return document.body.scrollHeight || document.documentElement.scrollHeight }, windowWidth: function() { var b = document.documentElement; return self.innerWidth || b && b.clientWidth || document.body.clientWidth }, windowHeight: function() { var b = document.documentElement; return self.innerHeight || b && b.clientHeight || document.body.clientHeight }, each: function(f, d) { if (typeof f[0] == "undefined") { for (var b in f) { (this.getType(f[b]) == "Function") || d(b, f[b]) } } else { var c = 0, a = f.length; for (c = 0; c < a; c++) { (this.getType(f[c]) == "Function") || d(f[c], c) } } }, E: function(b) { b = window.event || b; return { clone: true, stop: function() { if (b && b.stopPropagation) { b.stopPropagation() } else { b.cancelBubble = true } }, prevent: function() { if (b && b.preventDefault) { b.preventDefault() } else { b.returnValue = false } }, target: b.target || b.srcElement, x: b.clientX || b.pageX, y: b.clientY || b.pageY, button: b.button, key: b.keyCode, shift: b.shiftKey, alt: b.altKey, ctrl: b.ctrlKey, type: b.type, wheel: b.wheelDelta / 120 || -b.detail / 3 } }, cookie: function(c, f, b, g, d) { if (arguments.length == 1) { var a = document.cookie.match(new RegExp("(^| )" + c + "=([^;]*)(;|$)")); if (a != null) { return decodeURIComponent(a[2]) } return null } else { if (!arguments[1]) { document.cookie = c + "=11" + ((g) ? "; path=" + g: "; path=/") + ((d) ? "; domain=" + d: "") + "; expires=Fri, 02-Jan-1970 00:00:00 GMT" } else { e = ""; e = new Date; if (!b) { e.setTime(e.getTime() + 24 * 60 * 60 * 1000) } else { e.setTime(e.getTime() + b * 24 * 60 * 60 * 1000) } e = "; expires=" + e.toGMTString(); document.cookie = c + "=" + f + e + ((g) ? "; path=" + g: "; path=/") + ((d) ? ";domain=" + d: "") } } }, localData: { hname: location.hostname ? location.hostname: "localStatus", isLocalStorage: window.localStorage ? true: false, dataDom: null, initDom: function() { if (!this.dataDom) { try { this.dataDom = document.createElement("input"); this.dataDom.type = "hidden"; this.dataDom.style.display = "none"; this.dataDom.addBehavior("#default#userData"); document.body.appendChild(this.dataDom); var b = new Date(); b = b.getDate() + 30; this.dataDom.expires = b.toUTCString() } catch(a) { return false } } return true }, set: function(a, b) { if (this.isLocalStorage) { window.localStorage.setItem(a, b) } else { if (this.initDom()) { this.dataDom.load(this.hname); this.dataDom.setAttribute(a, b); this.dataDom.save(this.hname) } } }, get: function(a) { if (this.isLocalStorage) { return window.localStorage.getItem(a) } else { if (this.initDom()) { this.dataDom.load(this.hname); return this.dataDom.getAttribute(a) } } }, remove: function(a) { if (this.isLocalStorage) { localStorage.removeItem(a) } else { if (this.initDom()) { this.dataDom.load(this.hname); this.dataDom.removeAttribute(a); this.dataDom.save(this.hname) } } } }, hide: function(a) { UI.isString(a) && (a = this.G(a)); if (a) { if (!a.__curDisplay) { var d = this.C(a, "display"); "none" != d && (a.__curDisplay = d) } a.style.display = "none" } }, show: function(a) { UI.isString(a) && (a = this.G(a)); a && (a.style.display = a.__curDisplay || "block") }, getClass: function(a) { if (! (a = this.$(a))) { return false } return a.className.replace(/\s+/, " ").split(" ") }, hasClass: function(c, d) { if (! (c = this.$(c))) { return false } var b = this.getClass(c); for (var a = 0; a < b.length; a++) { if (b[a] === d) { return true } } return false }, addClass: function(a, b) { if (! (a = this.$(a))) { return false } a.className += (a.className ? " ": "") + b; return true }, removeClass: function(c, d) { if (! (c = this.$(c))) { return false } var b = this.getClass(c); var f = b.length; for (var a = f - 1; a >= 0; a--) { if (b[a] === d) { delete(b[a]) } } c.className = b.join(" "); return (f == b.length ? false: true) }, isObject: function(b) { return typeof b == "object" }, isElement: function(b) { return b && b.nodeType == 1 }, isUndefined: function(b) { return typeof b == "undefined" }, isFunction: function(b) { return this.getType(b) == "Function" }, isNumber: function(b) { return this.getType(b) == "Number" }, isString: function(b) { return this.getType(b) == "String" }, isArray: function(b) { return this.getType(b) == "Array" }, getType: function(b) { return Object.prototype.toString.call(b).slice(8, -1) }, B: function() { var d = {}, c = navigator.userAgent; d.win = c.hasString("Windows") || c.hasString("Win32"); d.ie6 = c.hasString("MSIE 6") && !c.hasString("MSIE 7") && !c.hasString("MSIE 8"); d.ie8 = c.hasString("MSIE 8"); d.ie = c.hasString("MSIE"); d.opera = window.opera || c.hasString("Opera"); d.safari = c.hasString("WebKit"); d.ipad = c.hasString("iPad"); d.mac = c.hasString("Mac"); d.firefox = c.hasString("Firefox"); return d } () }; function ptlogin2_onResize(c, a) { var b = ""; b = "; top:" + (UI.B.ie6 ? document.documentElement.clientHeight / 2 + document.documentElement.scrollTop + "px": "50%"); if (userLogin.main) { userLogin.main.style.cssText = "width:" + c + "px; height:" + a + "px; display:block; margin-left:-" + parseInt(c / 2) + "px; margin-top:-" + parseInt(a / 2) + b } } function ptlogin2_onClose() { if (userLogin.layer) { document.body.removeChild(userLogin.layer); userLogin.layer = null } } function userLogin() { $.getScript('http://mat1.gtimg.com/news/js/boqiu/q_final2.js?' + Math.random(), function () { //do magic __.app.qindex.pStock.init(); }); if (userLogin.layer) { return } var a, b; userLogin.layer = document.createElement("div"); userLogin.layer.id = "login_layer"; userLogin.main = document.createElement("div"), userLogin.main.id = "login_layer_main", userLogin.main.innerHTML = '<iframe id="login_one_frame" height="100%" scrolling="auto" width="100%" frameborder="0" src=""></iframe>', userLogin.bg = document.createElement("div"), userLogin.bg.id = "login_layer_bg"; userLogin.layer.appendChild(userLogin.main), userLogin.layer.appendChild(userLogin.bg); document.body.appendChild(userLogin.layer); userLogin.bg.style.cssText = "display:block; height:" + Math.max(document.body.clientHeight, document.documentElement.clientHeight) + "px"; UI.$("login_one_frame").src = "http://ui.ptlogin2.qq.com/cgi-bin/login?hide_title_bar=0&low_login=0&qlogin_auto_login=1&no_verifyimg=1&link_target=blank&appid=636014201&target=self&s_url=http%3A//www.qq.com/qq2012/loginSuccess.htm" } function loginAll(b) { var a = '<div class="quickArea user menu">{user}</div><div class="quickArea menu">{weibo}</div><div class="quickArea menu">{qzone}</div><div class="quickArea menu">{qmail}</div>'; if (b.result == 0) { /*UI.localData.set("Mblog-totalnum", b.info.Mblog.totalnum || ""); UI.localData.set("Mblog-msgnum", b.info.Mblog.msgnum || ""); UI.localData.set("Mblog-atnum", b.info.Mblog.atnum || ""); UI.localData.set("Mblog-fansnum", b.info.Mblog.fansnum || ""); UI.localData.set("QZone-totalnum", b.info.QZone.totalnum || ""); UI.localData.set("QZone-passivenum", b.info.QZone.passivenum || ""); UI.localData.set("QZone-initnum", b.info.QZone.initnum || ""); UI.localData.set("QZone-aboutnum", b.info.QZone.aboutnum || ""); UI.localData.set("QMail-totalnum", b.info.QMail.totalnum || ""); UI.localData.set("QMail-inboxnum", b.info.QMail.inboxnum || ""); UI.localData.set("QMail-bottlenum", b.info.QMail.bottlenum || ""); UI.localData.set("QMail-gmailnum", b.info.QMail.gmailnum || ""); UI.localData.set("QMail-dmailnum", b.info.QMail.dmailnum || "");*/ UI.localData.set("Mblog-totalnum", valFun(b.info.Mblog.totalnum)); UI.localData.set("Mblog-msgnum", valFun(b.info.Mblog.msgnum)); UI.localData.set("Mblog-atnum", valFun(b.info.Mblog.atnum)); UI.localData.set("Mblog-fansnum", valFun(b.info.Mblog.fansnum)); UI.localData.set("QZone-totalnum", valFun(b.info.QZone.totalnum)); UI.localData.set("QZone-passivenum", valFun(b.info.QZone.passivenum)); UI.localData.set("QZone-initnum", valFun(b.info.QZone.initnum)); UI.localData.set("QZone-aboutnum", valFun(b.info.QZone.aboutnum)); UI.localData.set("QMail-totalnum", valFun(b.info.QMail.totalnum)); UI.localData.set("QMail-inboxnum", valFun(b.info.QMail.inboxnum)); UI.localData.set("QMail-bottlenum", valFun(b.info.QMail.bottlenum)); UI.localData.set("QMail-gmailnum", valFun(b.info.QMail.gmailnum)); UI.localData.set("QMail-dmailnum", valFun(b.info.QMail.dmailnum)); UI.localData.set("nick", b.nick); UI.localData.set("Face", b.Face || "http://mat1.gtimg.com/news/dc/temp/c1.jpg"); UI.localData.set("Vip", b.Vip); buildLogin(a, b) } } function buildLogin(a, b) { var a = a.replace(/\{([^\}]+)\}/gi, function(c, d) { var f = ""; if (d == "user") { f += '<a href="javascript:;" class="menu-hd" rel="nofollow"><img src="' + (b.Face || 'http://mat1.gtimg.com/news/dc/temp/c1.jpg') + '" id="userPic_s"/>' + ( parseInt(b.Vip) > 0 ? '<span class="userVip"><img src="http://mat1.gtimg.com/news/dc/images/Member.png" class="icon_member"/></span>' : '') + '</a><div class="menu-bd" style="left:0"><div class="menu-bd-in"><div class="picT clearfix"><img class="picT-p" src="' + (b.Face || 'http://mat1.gtimg.com/www/login/images/user.jpg') + '" id="userPic_b"/><div class="picT-t"><p>\u60A8\u597D\uFF0C<span id="userName">' + b.nick + '</span></p><p>' + (parseInt(b.Vip) > 0 ? '<span class="userVip"><img src="http://mat1.gtimg.com/news/dc/images/Member.png"/>VIP<em class="userVip_num">' + b.Vip + '</em></span>':'') + '<a href="javascript:void(0);" id="loginOut" target="_self">[\u9000\u51FA]</a></p></div></div></div></div>'; } if (d == "weibo") { if(b.info.Mblog.totalnum){ f += '<a href="http://t.qq.com" id="weiboLink" target="_blank" class="quickLink menu-hd weiboSucceed" aria-expanded="true" bosszone="gqweiboinfor"><em>\u5FAE\u535A</em><span class="infoNum">' + (b.info.Mblog.totalnum > 99 ? '99+' : b.info.Mblog.totalnum) + '</span></a><dl aria-disabled="true" aria-hidden="true" class="menu-bd" bosszone="gqweiboinfor" style="left:0"><dt>\u5FAE\u535A</dt>' + (b.info.Mblog.msgnum ? '<dd><a href="http://t.qq.com/messages/inbox?pref=qqcom.home.wbinbox"target="_blank">\u79C1\u4FE1<span id="msgNum">' + b.info.Mblog.msgnum + '</span></a></dd>':'') + (b.info.Mblog.atnum ? '<dd><a href="http://t.qq.com/at?pref=qqcom.home.wbat"target="_blank">\u63D0\u5230\u6211\u7684<span id="atNum">' + b.info.Mblog.atnum + '</span></a></dd>':'') + (b.info.Mblog.fansnum ? '<dd><a href="http://t.qq.com/follower.php?pref=qqcom.home.wbfollow"target="_blank">\u65B0\u589E\u542C\u4F17<span id="fansNum">' + b.info.Mblog.fansnum + '</span></a></dd>' : '') + '</dl>'; //str += 'a'; }else{ f += '<a href="http://t.qq.com" id="weiboLink" target="_blank" class="quickLink menu-hd weiboSucceed" aria-expanded="true" bosszone="gqweiboinfor"><em>\u5FAE\u535A</em></a><dl aria-disabled="true" aria-hidden="true" class="menu-bd" style="left:0"><dt><a href="http://t.qq.com" target="_blank" bosszone="gqweiboinfor">\u70B9\u51FB\u67E5\u770B\u817E\u8BAF\u5FAE\u535A</a></dt></dl>'; } } if (d == "qzone") { if(b.info.QZone.totalnum){ f += '<a href="http://qzone.qq.com" id="qzoneLink" target="_blank" class="quickLink menu-hd qzoneSucceed" aria-expanded="true" bosszone="gqqzoneinfor"><em>Qzone</em><span class="infoNum">' + (b.info.QZone.totalnum > 99 ? '99+' : b.info.QZone.totalnum) + '</span></a><dl aria-disabled="true" aria-hidden="true" class="menu-bd" bosszone="gqqzoneinfor" style="right:0"><dt>QQ\u7A7A\u95F4\uFF1A</dt>' + (b.info.QZone.passivenum ? '<dd><a href="http://qzone.qq.com" target="_blank">\u6211\u7684\u52A8\u6001<span>' + b.info.QZone.passivenum + '</span></a></dd>':'') + (b.info.QZone.initnum ? '<dd><a href="http://qzone.qq.com" target="_blank">\u597D\u53CB\u52A8\u6001<span>' + b.info.QZone.initnum + '</span></a></dd>':'') + (b.info.QZone.aboutnum ? '<dd><a href="http://qzone.qq.com" target="_blank">\u6211\u7684\u53C2\u4E0E<span>' + b.info.QZone.aboutnum + '</span></a></dd>':'') + '</dl>'; }else{ f += '<a href="http://qzone.qq.com" id="qzoneLink" target="_blank" class="quickLink menu-hd qzoneSucceed" aria-expanded="true" bosszone="gqqzoneinfor"><em>Qzone</em></a><dl aria-disabled="true" aria-hidden="true" class="menu-bd" bosszone="gqqzoneinfor" style="right:0"><dt><a href="http://qzone.qq.com" target="_blank">\u70B9\u51FB\u67E5\u770BQQ\u7A7A\u95F4</a></dt></dl>'; } } if (d === "qmail") { if(b.info.QMail.totalnum){ f += '<a href="http://mail.qq.com" id="qmailLink" target="_blank" class="quickLink menu-hd qmailSucceed" aria-expanded="true" bosszone="gqqmailinfor"><em>QQ\u90AE\u7BB1</em><span class="infoNum">' + (b.info.QMail.totalnum > 99 ? '99+' : b.info.QMail.totalnum) + '</span></a><dl aria-disabled="true" aria-hidden="true" class="menu-bd" bosszone="gqqmailinfor" style="right:0"><dt>QQ\u90AE\u7BB1\uFF1A</dt>' + (b.info.QMail.inboxnum ? '<dd><a href="http://mail.qq.com"target="_blank">\u672A\u8BFB\u90AE\u4EF6<span>' + b.info.QMail.inboxnum + '</span></a></dd>':'') + (b.info.QMail.bottlenum ? '<dd><a href="http://mail.qq.com"target="_blank">\u6F02\u6D41\u74F6<span>' + b.info.QMail.bottlenum + '</span></a></dd>':'') + (b.info.QMail.gmailnum ? '<dd><a href="http://mail.qq.com"target="_blank">\u7FA4\u90AE\u4EF6<span>' + b.info.QMail.gmailnum + '</span></a></dd>':'') + (b.info.QMail.dmailnum ? '<dd><a href="http://mail.qq.com"target="_blank">\u6587\u4EF6\u5939<span>' + b.info.QMail.dmailnum + '</span></a></dd>':'') +'</dl>'; }else{ f += '<a href="http://mail.qq.com" id="qmailLink" target="_blank" class="quickLink menu-hd qmailSucceed" aria-expanded="true" bosszone="gqqmailinfor"><em>QQ\u90AE\u7BB1</em></a><dl aria-disabled="true" aria-hidden="true" class="menu-bd" bosszone="gqqmailinfor" style="right:0"><dt><a href="http://mail.qq.com" target="_blank">\u70B9\u51FB\u67E5\u770BQQ\u90AE\u7BB1</a></dt></dl>'; } } return f }); UI.addClass("loginWrap", "logined"); UI.$("loginWrap").innerHTML = a; if (UI.$$("menu", "div", UI.$("loginWrap"))) { UI.each(UI.$$("menu", "div", UI.$("loginWrap")), function(d, c) { UI.addEvent(d, "mouseover", function() { var g = UI.$$("menu-hd", "*", d)[0], f = UI.$$("menu-bd", "*", d)[0]; UI.addClass(g, "hover"); clearTimeout(d.timer); d.timer = setTimeout(function() { UI.addClass(g, "hover"); f.style.display = "block" }, 25) }); UI.addEvent(d, "mouseout", function() { var g = UI.$$("menu-hd", "*", d)[0], f = UI.$$("menu-bd", "*", d)[0]; UI.removeClass(g, "hover"); clearTimeout(d.timer); d.timer = setTimeout(function() { UI.removeClass(g, "hover"); f.style.display = "none" }, 50) }) }) } UI.addEvent(UI.$("loginOut"), "click", function() { login.loginOut(); if(vn){vn=0} }) } function valFun(val){ if(val == 'undefined' || val == 0){ val = ''; } return val; } window.login = { noLoginHtml: UI.$("loginWrap").innerHTML, loginCheck: function() { if (UI.cookie("skey")) { uin = Number(UI.cookie("uin").substring(1)); skey = UI.cookie("skey"); try { //console.log('cavcacavcacavca') var a = "http://qfwd.qq.com/?uin=" + uin + "&skey=" + skey + "&func=loginAll&refresh=0&ran=" + Math.random(); UI.loadJs(a, function() {}, "utf-8"); UI.localData.set("loginTime", (new Date()).getTime()) } catch(b) {} } }, loginOut: function() { var a = (new Date).getTime(); UI.cookie("skey", "", "", "", "qq.com"); UI.cookie("uin", "", "", "", "qq.com"); UI.cookie("luin", "", "", "", "qq.com"); UI.cookie("lskey", "", "", "", "qq.com"); UI.removeClass("loginWrap", "logined"); UI.$("loginWrap").innerHTML = this.noLoginHtml }, loginSuccess: function() { if (userLogin.layer) { document.body.removeChild(userLogin.layer); userLogin.layer = null } if (login.cbArr.length > 0) { for (var a = login.cbArr.length - 1; a >= 0; a--) { login.cbArr[a]() } } login.loginCheck(); login.cbLogin(); login.cleanCbLogin() }, cbArr: new Array(), cbLogin: function() {}, cleanCbLogin: function() { this.cbLogin = function() {} } }; function reloadLoginInfo() { var a = { result: "0", nick: UI.localData.get("nick"), Vip: UI.localData.get("Vip"), Face: UI.localData.get("Face"), info: { QZone: { totalnum: valFun(UI.localData.get("QZone-totalnum")), passivenum: valFun(UI.localData.get("QZone-passivenum")), initnum: valFun(UI.localData.get("QZone-initnum")), aboutnum: valFun(UI.localData.get("QZone-aboutnum")) }, QMail: { totalnum: valFun(UI.localData.get("QMail-totalnum")), inboxnum: valFun(UI.localData.get("QMail-inboxnum")), bottlenum: valFun(UI.localData.get("QMail-bottlenum")), gmailnum: valFun(UI.localData.get("QMail-gmailnum")), dmailnum: valFun(UI.localData.get("QMail-dmailnum")) }, Mblog: { totalnum: valFun(UI.localData.get("Mblog-totalnum")), msgnum: valFun(UI.localData.get("Mblog-msgnum")), atnum: valFun(UI.localData.get("Mblog-atnum")), fansnum: valFun(UI.localData.get("Mblog-fansnum")) } } }; loginAll(a) } UI.addEvent(window, "load",function() { var b = UI.localData.get("loginTime") || 0, a = new Date().getTime(); if (a - b > 60000) { login.loginCheck() } else { reloadLoginInfo() } });/* |xGv00|56527d0530280ea5b1826c0ce1da69c0 */ </SCRIPT> <!-- /wslogin --><!--<script src="http://mat1.gtimg.com/news/news2013/js/oneLogin_news_0.1.js"></script>--> <SCRIPT> UI.each(UI.$$('button', 'span', UI.$('loginNav')), function(obj, index){ UI.addEvent(obj, 'mouseover', function(){ var menu_bd = UI.$$('expandedPanel', 'ul', UI.$('loginNav'))[index] clearTimeout(obj.timer_out); obj.timer_in = setTimeout(function(){ UI.addClass(obj, 'buttonHover'); menu_bd.style.display = 'block'; }, 25); }); UI.addEvent(obj, 'mouseout', function(){ var menu_bd = UI.$$('expandedPanel', 'ul', UI.$('loginNav'))[index]; obj.timer_out = setTimeout(function(){ UI.removeClass(obj, 'buttonHover'); menu_bd.style.display = 'none'; }, 25); UI.addEvent(menu_bd, 'mouseover', function(){ clearTimeout(obj.timer_out); obj.timer_in = setTimeout(function(){ UI.addClass(obj, 'buttonHover'); menu_bd.style.display = 'block'; }, 25); }); UI.addEvent(menu_bd, 'mouseout', function(){ clearTimeout(obj.timer_in); obj.timer_out = setTimeout(function(){ UI.removeClass(obj, 'buttonHover'); menu_bd.style.display = 'none'; }, 25); }); }); }); </SCRIPT> <STYLE type=text/css>.branding { POSITION: relative; MARGIN: auto; WIDTH: 1000px; HEIGHT: 59px } .branding H1 { PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 1px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 221px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT: 18px/59px "®_oÅ–Ñž"; FLOAT: left; HEIGHT: 59px; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 0px; _margin: 0 } .branding H1 A { } .branding H1 A IMG { POSITION: absolute; DISPLAY: inline-block; TOP: 0px; LEFT: 0px } #rss { MARGIN: 20px 0px 0px 17px; PADDING-LEFT: 17px; FONT: 12px/28px "Arial"; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/icons.png) no-repeat 0px -1072px; FLOAT: left; COLOR: #000; TEXT-DECORATION: none } #rss:hover { TEXT-DECORATION: underline } #sosoSearch { MARGIN: 16px 1px 0px 0px; WIDTH: 236px; FLOAT: right; HEIGHT: 28px } #searchKey { PADDING-BOTTOM: 3px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; PADDING-LEFT: 3px; WIDTH: 178px; PADDING-RIGHT: 3px; FONT: 14px/22px Tahoma; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bg.png) no-repeat left -290px; FLOAT: left; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 22px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 3px } #searchBtn { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; WIDTH: 52px; BACKGROUND: url(http://mat1.gtimg.com/news/news2013/img/bg.png) no-repeat -184px -290px; FLOAT: left; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 28px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px } #searchBtn SPAN { DISPLAY: none } #navigation:focus { OUTLINE-STYLE: none } .channelNav { POSITION: relative; MARGIN: 0px auto; WIDTH: 1000px; FONT: 14px/36px "simsun"; BACKGROUND: #fff; HEIGHT: 37px; BORDER-TOP: #cb0d0d 3px solid } #channel_nav_title { DISPLAY: none } #channelNavPart { PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FLOAT: left; PADDING-TOP: 0px; box-shadow: 0 0 1px #ccc } .channelNavPart LI { TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: none; MARGIN: 0px 0px 0px -1px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 72px; PADDING-RIGHT: 0px; FLOAT: left; PADDING-TOP: 0px } #newsIndexLink { WIDTH: 76px; MARGIN-LEFT: 0px } #newsIndexLink A { WIDTH: 74px } .channelNavPart A { BORDER-BOTTOM: #dedede 1px solid; BORDER-LEFT: #dedede 1px solid; WIDTH: 70px; DISPLAY: block; COLOR: #252525; BORDER-RIGHT: #dedede 1px solid; TEXT-DECORATION: none } .channelNavPart A.current { BORDER-BOTTOM: #dc0000 1px solid; BORDER-LEFT: #dc0000 1px solid; BACKGROUND: #dc0000; COLOR: #fff; BORDER-TOP: #dc0000 0px solid; BORDER-RIGHT: #dc0000 1px solid } .channelNavPart A.current:hover { BORDER-BOTTOM: #dc0000 1px solid; BORDER-LEFT: #dc0000 1px solid; BACKGROUND: #dc0000; COLOR: #fff; BORDER-TOP: #dc0000 0px solid; BORDER-RIGHT: #dc0000 1px solid } .channelNavPart A:hover { BORDER-BOTTOM: #dc0000 1px solid; BORDER-LEFT: #dc0000 1px solid; BACKGROUND: #dc0000; COLOR: #fff; BORDER-TOP: #dc0000 0px solid; BORDER-RIGHT: #dc0000 1px solid } .soso-smart-m { Z-INDEX: 9999; BORDER-BOTTOM: #ccc 1px solid; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid; MARGIN: 0px; BACKGROUND: #fff; BORDER-TOP: #ccc 1px solid; CURSOR: default; BORDER-RIGHT: #ccc 1px solid } .soso-smart-m TD { LINE-HEIGHT: 22px; FONT-FAMILY: "®_oÅ–Ñž"; FONT-SIZE: 13px } .soso-smart-a { } .soso-smart-b { BACKGROUND: #d8ecff } .soso-smart-c { TEXT-ALIGN: left; PADDING-LEFT: 3px; WHITE-SPACE: nowrap; OVERFLOW: hidden } </STYLE> <DIV class=branding> <H1><A><IMG src="/image/ppgs/logolist2.png"></A></H1> </DIV> <DIV class=channelNav> <H2 id=channel_nav_title>ÁTLrEe‹Nü[*‚</H2> <DIV id=navigation role=navigation tabIndex=0 aria-labelledby=channel_nav_title aria-owns=channelNavPart> <UL id=channelNavPart class=channelNavPart> <LI id=newsIndexLink><A class=current href="http://www.yuhong.com.cn/" target=_blank bosszone="topnav1">–™u˜</A> </LI> <LI><A class=linkRoll href="http://www.yuhong.com.cn/aboutindex.html" target=_blank bosszone="topnav2">pÛè–y†</A> </LI> <LI><A class=navlinkChina href="http://www.yuhong.com.cn/career.html" target=_blank bosszone="topnav3">‹NN¤</A> </LI> <LI><A class=navlinkWorld href="http://www.yuhong.com.cn/product/bid/4/sid/7.html" target=_blank bosszone="topnav4">ú^Q{2–4l</A> </LI> <LI><A class=navlinkSociety href="http://www.yuhong.com.cn/newsindex.html" target=_blank bosszone="topnav5">’ZSO-NÃ_</A> </LI> <LI><A class=navlinkPhoto href="http://www.yuhong.com.cn/notice.html" target=_blank bosszone="topnav6">>yO#ûN</A> </LI> <LI><A class=navlinkVideo href="http://www.yuhong.com.cn/cooperation.html" target=_blank bosszone="topnav7">T\O Rßv</A> </LI> <LI><A class=navlinkMil href="http://www.yuhong.com.cn/affirming/tp/321.html" target=_blank bosszone="topnav8">¢[ g-NÃ_</A> </LI> <LI><A class=navlinkView href="http://oa.yuhong.com.cn/sjb/w_index.html" target=_blank bosszone="topnav9">ݏª~>N¥b</A> </LI> <LI><A class=navlinkWh href="http://www.yuhong.com.cn/affirming/tp/315.html" target=_blank bosszone="topnav13">Õl‹_ðXf</A> </LI> <LI><A class=navlinkWiki href="http://www.yuhong.com.cn/affirming/tp/320.html" target=_blank bosszone="topnav11">SbGP•bɋ</A> </LI> <LI><A class=navlinkGy href="http://www.yuhong.com.cn/shengchan.html" target=_blank bosszone="topnav12">u§Nú^®‹</A> </LI> <LI><A class=navlinkCs href="http://oa.yuhong.com.cn/sjb/z_index.html" target=_blank bosszone="topnav13">Ûbh•bɋ</A> </LI> <LI><A class=navlinkHistory href="http://www.yuhong.com.cn/contactform/id/3.html" target=_blank bosszone="topnav10">T€û|bìN</A> </LI></UL></DIV></DIV></DIV><!--ol20130819--><!--pgv 20140225v1.0.3 by Austinjin--> <SCRIPT language=javascript src="http://pingjs.qq.com/ping.js"></SCRIPT> <SCRIPT> (function(){var _href=location.href,_search=location.search.toLowerCase().replace(/adtag=client\.qq\.\d+_\.0/,'from=tips'),arr=['aio','tips'],type='',from='',_arr=[];if(_href.search(/from=/)!==-1){_arr=_href.split('&');for(var j=0,len=_arr.length;j<len;j++){if(_arr[j].indexOf('qqcom_pgv_from=')>-1){from=_arr[j].indexOf('#')>-1?_arr[j].substring(5,_arr[i].indexOf('#')):_arr[j].substring(5)}}}if(window['ARTICLE_INFO']&&ARTICLE_INFO['catalog_full']){for(var i=0,len=arr.length;i<len;i++){if(_search.search(arr[i])!==-1){type=arr[i];addEvent(document,'click',function(e){_formFun(e,type)})}}newPgvDetail()}else{if(typeof(pgvMain)=='function'){if(typeof(whatCatalog)!='undefined'){pvCSTM=whatCatalog}pgvInfo="F."+from||'def';pgvMain({pgUserType:pgvInfo})}}function newPgvDetail(){var catalogPathR1=ARTICLE_INFO.catalog_full.toString().replace(/-/g,".");var catalogPath=catalogPathR1.toString().replace(/_/g,"-");if(ARTICLE_INFO.topic.name.length>0){var L="L.",Z="Z."+catalogPath+"."+ARTICLE_INFO.topic.name}else{var L="L."+catalogPath,Z="Z."}var W="W."+ARTICLE_INFO.type,M="M."+ARTICLE_INFO.tpl.type+ARTICLE_INFO.tpl.stype,P="P."+ARTICLE_INFO.site.toString().replace(/_/g,"-"),F="F."+from||'def',pgvInfo=L+"_"+Z+"_"+W+"_"+M+"_"+P+"_"+F;if(typeof(pgvMain)=='function'){if(typeof(pgvInfo)!='undefined'){pgvMain({pgUserType:pgvInfo})}}}function addEvent(node,type,listener){if(node.addEventListener){node.addEventListener(type,listener,false);return true}else if(node.attachEvent){node['e'+type+listener]=listener;node[type+listener]=function(){node['e'+type+listener](window.event)};node.attachEvent('on'+type,node[type+listener]);return true}return false}function _formFun(e,t){var e=window.event||e,target=e.srcElement||e.target,tag=target.tagName.toLowerCase(),href=target.href,str='',arr=[];if(tag=='img'){target=target.parentNode;tag=target.tagName.toLowerCase();href=target.href}if(href.indexOf('qqcom_pgv_from=')>-1)return;if(tag=='a'&&target.href.indexOf('qq.com')>-1){if(target.href.indexOf('?')==-1){str=href+'?qqcom_pgv_from='+t}else{arr=href.split('?');str=arr[0]+'?qqcom_pgv_from='+t+'&'+arr[1]}target.href=str}}})()</SCRIPT> <!--pgv 20140225v1.0.3 end--><!-- Ɖ‘˜egnptag --> <SCRIPT src="http://mat1.gtimg.com/v/ptag/ptag_1.1.js" async="true"></SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript src="http://imgcache.qq.com/qzone/biz/comm/js/qbs.js"></SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript> var TIME_BEFORE_LOAD_CRYSTAL = (new Date).getTime(); </SCRIPT> <SCRIPT id=l_qq_com src="http://ra.gtimg.com/web/crystal/v2.7Beta05Build052/crystal-min.js" arguments="{'extension_js_src':'http://ra.gtimg.com/web/crystal/v2.7Beta05Build052/crystal_ext-min.js', 'jsProfileOpen':'true', 'mo_page_ratio':'0.01'}"></SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript> if(typeof crystal === 'undefined' && Math.random() <= 1) { (function() { var TIME_AFTER_LOAD_CRYSTAL = (new Date).getTime(); var img = new Image(1,1); img.src = "http://dp3.qq.com/qqcom/?adb=1&dm=news&err=1002&blockjs="+(TIME_AFTER_LOAD_CRYSTAL-TIME_BEFORE_LOAD_CRYSTAL); })(); } </SCRIPT> <STYLE>.absolute { POSITION: absolute } </STYLE> <SCRIPT type=text/javascript> (function() { var ratio = 30; if(Math.random() * 100 >= ratio) return; var l_t = crystal.cookie.get("dsp_cookiemapping0"); var n_t = (new Date).getTime(); var refs = []; if(!l_t || (n_t - l_t > 1000*3600 )) { crystal.cookie.set("dsp_cookiemapping0",(new Date).getTime(),{expires:0.04,path:"/"}); var img = new Image(1,1); img.src = "http://cm.l.qq.com/?Bid=05d485d64761beaacc678aeefb1269fb"; refs.push(img); } })(); </SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript> (function() { var ratio = 30; if(Math.random() * 100 >= ratio) return; var l_t = crystal.cookie.get("dsp_cookiemapping1"); var n_t = (new Date).getTime(); var refs = []; if(!l_t || (n_t - l_t > 1000*3600 )) { crystal.cookie.set("dsp_cookiemapping1",(new Date).getTime(),{expires:0.04,path:"/"}); var img = new Image(1,1); img.src = "http://cm.l.qq.com/?Bid=9d973ca36d55db8598045165535d64de"; refs.push(img); } })(); </SCRIPT> <DIV class="layout Q-g16b-b" sizcache="2" sizset="0"> <DIV class=chief role=main sizcache="2" sizset="0"> <H1 id=subTitle>Ee‹NRhˆ</H1> <DIV id=subHot> <DIV class=forStyle> <!--4YÇ{--> <H2 id=hotnews><A href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2865.html" target=_blank>ÁTLrEe‹N1þÁ”IlÔgÅ`</A></H2> <P>lú^ ÿ(WbÃ_-N ÿNôv™„@wNB\^yØy„vb—±~ ÿ Nþf«ˆíc_0 €:gç]T N ÿ1\L€ŽNlú^ ÿُB\^yØy„vb—±~Mb—_åNíc_0<A href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2865.html" target=_blank>[æ‹Æ~] </A><span style="float:right;">2017t^07g05åe</span></P></DIV><A class=pic href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2865.html" target=_blank><IMG src="/image/ppgs/ppgs_10.jpg"> </A></DIV> <DIV id=news sizcache="2" sizset="0"> <DIV class=bd sizcache="2" sizset="0"> <DIV id=listZone sizcache="2" sizset="0"> <DIV id=listZone sizcache="2" sizset="0"> <DIV style="Z-INDEX: 70" class=Q-tpList sizcache="3" sizset="176"> <DIV class=Q-tpWrap sizcache="3" sizset="176"><A class=pic href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2866.html" target=_blank><IMG class=picto src="/image/ppgs/ppgs_9.jpg"></A><EM class="f14 l24" sizcache="2" sizset="175"><A class=linkto href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2866.html" target=_blank>ÁTLrEe‹N1þ NN7h„v½eå]XT</A></EM> <P class=l22> gُ7h„vN¤ºN ÿÖNìNÏPú^Q{å]ºNN7hÏk)YúQ°s(W½eå]°s:W ÿÖNìNv^^—ÏPå]ºNN7hŒ[hQÎN‹NSO›R³R¨R ÿFOÖNìN„vå]\O‰Ôkå]ºNôf R9Ã_³R›R0<span style="float:right;">2016t^07g05åe</span></P> </DIV> </DIV> <DIV style="Z-INDEX: 70" class=Q-tpList sizcache="3" sizset="176"> <DIV class=Q-tpWrap sizcache="3" sizset="176"><A class=pic href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2856.html" target=_blank><IMG class=picto src="/image/ppgs/ppgs_0.jpg"></A><EM class="f14 l24" sizcache="2" sizset="175"><A class=linkto href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2856.html" target=_blank>ÁTLrEe‹N1þ NR ŒTÖNìN„v b—Gr </A></EM> <P class=l22> w0Rb—Gr'Y¶[CSN N‰åN:N/fT„vb—Gr ÿdkb—Gr^—|_b—Gr ÿbô‹„vvQž[/fbìNž[Œš¤[̑ $c úQeg„vؚRP[wSPg0ƒ[}†ô‹ Ný€w„vߘ(u ÿtSRž[0W㉳Q†NbìNؚRP[ºN„v)nq™î•˜˜0<span style="float:right;">2016t^06g29åe</span></P> </DIV> </DIV> <DIV style="Z-INDEX: 70" class=Q-tpList sizcache="3" sizset="176"> <DIV class=Q-tpWrap sizcache="3" sizset="176"><A class=pic href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2855.html" target=_blank><IMG class=picto src="/image/ppgs/ppgs_1.jpg"></A><EM class="f14 l24" sizcache="2" sizset="175"><A class=linkto href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2855.html" target=_blank>ÁTLrEe‹N1þf[€Nå] Sÿæ]Kbž[ŒšðS ÿóSKb SºNKNò”</A></EM> <P class=l22>\O:Nf[€ ÿÖNìNýBlÑyx„v]ؚ ÿ\O:N2–4l SºN ÿ؏ g»”eQålW„vÅ`` ÿ2016t^06g29åe</span></P> </DIV> </DIV> <DIV style="Z-INDEX: 70" class=Q-tpList sizcache="3" sizset="176"> <DIV class=Q-tpWrap sizcache="3" sizset="176"><A class=pic href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2852.html" target=_blank><IMG class=picto src="/image/ppgs/ppgs_2.jpg"></A><EM class="f14 l24" sizcache="2" sizset="175"><A class=linkto href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2852.html" target=_blank>ÁTLrEe‹N1þfešS„vZWˆ[ ÿΘè–ǏT¹eÁ‰i_y†</A></EM> <P class=l22>7g ÿ^Þ]å]0W ÿ41¦^ؚ)n ÿ¬N^ؚÁ”N¿~2–4ly˜îvå] zck'}#•Æ[Ÿ0WۏLˆ@w ÿå]ºNìN,dPg™e0[bå]wQ0½eå]& & íp¦^ßzÔkl)n؏ؚ0<span style="float:right;">2016t^06g28åe</span></P> </DIV> </DIV> <DIV style="Z-INDEX: 70" class=Q-tpList sizcache="3" sizset="176"> <DIV class=Q-tpWrap sizcache="3" sizset="176"><A class=pic href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2845.html" target=_blank><IMG class=picto src="/image/ppgs/ppgs_3.jpg"></A><EM class="f14 l24" sizcache="2" sizset="175"><A class=linkto href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2845.html" target=_blank>ÁTLrEe‹N1þ i_y† •h</A></EM> <P class=l22>O®‹¤[̑ ÿ_lςgS[rq\lQøS ÝO)n,{NºN böe®NZSëXN‰[hQ(Ï‘¡{tèè•„v T‹NìNRg@wNihihNöNöNY™X1=„‹NEe ÿw–eQ†N‰l`00R•^‹NúQUOàVÿ:NÀNHN1=„‹NöN‚Ydk‘˜A~ÿ勂YUO\gÝ~ُ›NnfMX[(W„vÝO)ngPg1=„˜ÿ<span style="float:right;">2016t^06g16åe</span></P> </DIV> </DIV> <DIV style="Z-INDEX: 70" class=Q-tpList sizcache="3" sizset="176"> <DIV class=Q-tpWrap sizcache="3" sizset="176"><A class=pic href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2844.html" target=_blank><IMG class=picto src="/image/ppgs/ppgs_4.jpg"></A><EM class="f14 l24" sizcache="2" sizset="175"><A class=linkto href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2844.html" target=_blank>ÁTLrEe‹N1þŒ/fgïS1r„vºN</A></EM> <P class=l22>Yt^L€Nu¯m ÿÎN~g±‚_l0Ràs_l ÿÎNTX̑(gÆv0W0RÛVÝ]Æv0W ÿÎNm­^Vn0RR—wmVn ÿÎNfk7Yq\0R)Yq\ ÿWSTSŒ ÿNðX‰í‹-N ÿ:g°h„v\ON göeïSåN.^bôf}YŒ[bå]\O ÿ6q €btS"N1Y†NN›NENݏ„vípÅ`0bNôv4ng@w ÿ͑°e~bÞV£Íy>eµ~TYAm„vå]\OípÅ`ŒTENݏ„va¨R0<span style="float:right;">2016t^06g24åe</span></P> </DIV> </DIV> <DIV style="Z-INDEX: 70" class=Q-tpList sizcache="3" sizset="176"> <DIV class=Q-tpWrap sizcache="3" sizset="176"><A class=pic href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2837.html" target=_blank><IMG class=picto src="/image/ppgs/ppgs_5.jpg"></A><EM class="f14 l24" sizcache="2" sizset="175"><A class=linkto href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2837.html" target=_blank>ÁTLrEe‹N1þÝO)nÎW \ў „vEe‹N</A></EM> <P class=l22>ÝO)nÎW̑}v}vրր„v'Y}v¶[Ïe-NÈSY†NNXT ÿ¹e¹eckck ÿ§w@wŒT'Y}v€{ôvÏP/fj[uDQ_0 N T„v/fُ*N1uýVE–'Y^ÎNýVYo mǏwm&^Ǐeg„v¶[O ÿncô‹UǏ m¨X4l ÿN«Žö”ppr‚ ÿ§w@wP/fÔk'Y}v£¶[O,UºN ÿ'Y¶[ýëSÖN\ў0<span style="float:right;">2016t^06g22åe</span></P> </DIV> </DIV> <DIV style="Z-INDEX: 70" class=Q-tpList sizcache="3" sizset="176"> <DIV class=Q-tpWrap sizcache="3" sizset="176"><A class=pic href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2836.html" target=_blank><IMG class=picto src="/image/ppgs/ppgs_6.jpg"></A><EM class="f14 l24" sizcache="2" sizset="175"><A class=linkto href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2836.html" target=_blank>ÁTLrEe‹N1þðNïO N'a)Y0W SS1\/fZWˆ[</A></EM> <P class=l22>u}T„vR_^\(WŽN¾|^y)Y0W̑ ÿÅU@wlsT ÿ~b0R T{| ÿ;m„v¾|i_ gºN#kO ÿ;m„v=„D› gºN`Ü` ÿ=\¡{«Ž¹ºNegºN€_ ÿFObìN(WNw1\/fte*NNLu0ù[ŽNè–y†ºN ÿN¹eè–y†1\/fÖNìNu}T̑„vR_^\ ÿÖNìN(Ww0„U0Ž„vNLȗ TðXøvŒT ÿ TløvBl0<span style="float:right;">2016t^06g21åe</span></P> </DIV> </DIV> <DIV style="Z-INDEX: 70" class=Q-tpList sizcache="3" sizset="176"> <DIV class=Q-tpWrap sizcache="3" sizset="176"><A class=pic href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2834.html" target=_blank><IMG class=picto src="/image/ppgs/ppgs_7.jpg"></A><EM class="f14 l24" sizcache="2" sizset="175"><A class=linkto href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2834.html" target=_blank>ÁTLrEe‹N1þs^áQKNï</A></EM> <P class=l22>ÖNìN ÿÁ‰Á‹†NُASàQt^-NýVؚÁ”vÑSU\0îX'YŒT‰LqÿÖNìN ÿ²N«ŽÂSN†Nُ:WTå]NöeãNg†N Nw„v¦^i—}TÿÖNìN ÿ8^t^z­h(WRƒàeºNßp„vbÁXRƒ o ÿ€_ԏŽN÷•ípnon„vÆ[—g2016t^06g17åe</span></P> </DIV> </DIV> <DIV style="Z-INDEX: 70" class=Q-tpList sizcache="3" sizset="176"> <DIV class=Q-tpWrap sizcache="3" sizset="176"><A class=pic href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2784.html" target=_blank><IMG class=picto src="/image/ppgs/ppgs_8.jpg"></A><EM class="f14 l24" sizcache="2" sizset="175"><A class=linkto href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2784.html" target=_blank>ÁTLrEe‹N | SSÌ_ç] ÿ»S*Oˆ[Ùb</A></EM> <P class=l22> NASmQLˆ ÿ:Nu¡‹ €Ù_ ÿ‰ô‹b/f&^@w^y#W„vO}TeQLˆ ÿàQNN\ gºNøváO0b N/fQe{kvb$O„v;Su ÿ N/fupB›„vå] z^ ÿ N/f9eØSNLu„vÑyf[¶[ ÿêS/fN*N2–4l€b/gå] z^ ÿ»YP[_NŒƒOb:N¥lR— S ÿwSPg‚m™e S ÿb„v T‹NtSJTɋb ÿ SSÌ_ç] ÿ»S*Oˆ[Ùb0<span style="float:right;">2016t^05g24åe</span></P> </DIV> </DIV> </DIV></DIV></DIV> <SCRIPT type=text/javascript>(function(){ function $(v) {return document.getElementById(v);} var xmlHttp=''; var listID='listZone'; var loadUrl='/c/816guonei'; var ggetTime = function(sDate){ // îO9e“úQöeô• code by chuanwang var span =/<(span|SPAN) class="?aTime"?>|<\/(span|SPAN)>/g; trueTime = sDate.replace(span,""); var tmp = trueTime.split(" "),dateToTs; dateToTs=tmp[0].split("-")[0]+"/"+tmp[0].split("-")[1]+"/"+tmp[0].split("-")[2]+" "+tmp[1]; var date = new Date(dateToTs), now = new Date(), seconds = Math.ceil(Math.abs(now - date) / 3000), minutes = Math.ceil(Math.abs(now - date) / 60000), hours = Math.ceil(Math.abs(now - date) / 3600000), time; if(seconds < 60){ return '<span class="aTime">¦~' + seconds + 'ÒyMR</span>'; }else if(minutes < 60){ return '<span class="aTime">¦~' + minutes + 'RŸ”MR</span>'; }else if(hours < 3){ return '<span class="aTime">¦~' + hours + '\öeMR</span>'; } return ''; } var firstStr='<div id='+listID+'>'+$(listID).innerHTML+'</div>'; var span =/<(span|SPAN) class="?aTime"?>(.*?)<\/(span|SPAN)>/g; firstStr = firstStr.replace(span,function(word){return ggetTime(word)}); function SplitPages(name,pageID,listID) { this.name = name; this.pageID = pageID; this.page = 1; this.pageCount = 1; this.argName = 'p'; } function timer(){ document.documentElement.scrollTop = 0; document.body.scrollTop = 0; } window.timer = timer; function cleartime(){} window.cleartime = cleartime; SplitPages.prototype.RequestHTML = function() { try {xmlHttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");} catch(e){ try {xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");} catch(e){xmlHttp=false;} } if(!xmlHttp&&typeof XMLHttpRequest!='undefined'){xmlHttp=new XMLHttpRequest();} return xmlHttp; } SplitPages.prototype.getStateChange = function() { if(xmlHttp.readyState == 4) { switch(xmlHttp.status){ case 200: var re =/<div id="listZone">(.*?)<\/div>/; var Html=xmlHttp.responseText.replace(re,"");//\iR N„vtext[yd–<script>èR ÿÒceQ!jHru˜ $(listID).innerHTML = Html; //console.log("shareFucntion->"+typeof(shareNewsStyle)); if(typeof(shareNewsStyle) == 'function'){shareNewsStyle();} break; case 404: alert('*g~b0R¨`÷‹Bl„vu˜b— ÿ÷‹Í‘Õ‹bOmȉ,gÙzvQÖN¾|i_…Q¹[ÿ ÿ'); break; default: $(listID).innerHTML=''; } } } SplitPages.prototype.loadMe = function(n) { this.RequestHTML(); var url = loadUrl+'_'+n+'.htm?'+Math.random(999); xmlHttp.onreadystatechange = this.getStateChange; xmlHttp.open("GET", url, true); xmlHttp.send(null); } SplitPages.prototype.loadFirst = function(n) { $(listID).innerHTML=firstStr; if(typeof(shareNewsStyle) == 'function'){shareNewsStyle();} } SplitPages.prototype.getUrlPage = function(){ var args = location.search; var reg = new RegExp('[\?&]?' + this.argName + '=([^&]*)[&$]?', 'gi'); var chk = args.match(reg); this.page = RegExp.$1; this.Output(RegExp.$1); } SplitPages.prototype.checkPages = function(){ if (isNaN(parseInt(this.page))) this.page = 1; if (isNaN(parseInt(this.pageCount))) this.pageCount = 1; if (this.page < 1) this.page = 1; if (this.pageCount < 1) this.pageCount = 1; if (this.page > this.pageCount) this.page = this.pageCount; this.page = parseInt(this.page); this.pageCount = parseInt(this.pageCount); } SplitPages.prototype.createHtml = function(mode){ var strHtml = '', prevPage = this.page - 1, nextPage = this.page + 1; if (mode == '' || typeof(mode) == 'undefined') mode = 0; strHtml += '<span class="count">S_MR,{' + this.page + '/' + this.pageCount + 'u˜</span>'; if (prevPage < 1) { strHtml += ' <span class="Disabled" onclick="timer()" style="display:none">,{Nu˜</span> '; strHtml += ' <span class="Disabled" onclick="timer()" style="display:none">&lt;&lt; NNu˜</span> '; } else { strHtml += ' <span title="l0R,{Nu˜" style="display:none"><a href="#hotnews" onclick="' + this.name + '.Output(1);timer()" onmouseout="cleartime()">,{Nu˜</a></span> '; strHtml += ' <span title=" NNu˜" class="Disabled"><a href="#hotnews" onclick="' + this.name + '.Output(' + prevPage + ');timer()" onmouseout="cleartime()">&lt;&lt; NNu˜</a></span> '; } if (this.page != 1) { strHtml += '<span title=",{1u˜"><a href="#hotnews" onclick="' + this.name + '.Output(1);timer()" onmouseout="cleartime()">1</a></span>'; } if (this.page >= 5) strHtml += '<span class="dot">...</span>'; if (this.pageCount > this.page + 2) { var endPage = this.page + 2; } else { var endPage = this.pageCount; } for (var i = this.page - 2; i <= endPage; i++) { if (i > 0) { if (i == this.page) { strHtml += '<span title="¨`ck(WOm,gu˜" class="isNow">' + i + '</span>'; } else { if (i != 1 && i != this.pageCount) { strHtml += '<span title=",{' + i + 'u˜"><a href="#hotnews" onclick="' + this.name + '.Output(' + i + ');timer()" onmouseout="cleartime()">' + i + '</a></span>'; } } } } if (this.page + 3 < this.pageCount) strHtml += '<span class="dot">...</span>'; if (this.page != this.pageCount) strHtml += '<span title="Page ' + this.pageCount + '"><a href="#hotnews" onclick="' + this.name + '.Output(' + this.pageCount + ');timer()" onmouseout="cleartime()">' + this.pageCount + '</a></span>'; if (nextPage > this.pageCount) { strHtml += ' <span class="Disabled" style="display:none"> NNu˜&gt;&gt;</span> '; strHtml += ' <span class="Disabled" style="display:none">g+gu˜</span> '; } else { strHtml += ' <span title=" NNu˜" class="Disabled"><a href="#hotnews" onclick="' + this.name + '.Output(' + nextPage + ');timer()" onmouseout="cleartime()"> NNu˜&gt;&gt;</a></span> '; strHtml += ' <span title="l0RgTNu˜" style="display:none"><a href="#hotnews" onclick="' + this.name + '.Output(' + this.pageCount + ');timer()" onmouseout="cleartime()">g+gu˜</a></span> '; } strHtml += ' <span class="Disabled"><a href="http://www.yuhong.com.cn/newsindex.html" target="_blank">@b g°eû•</a></span> '; return strHtml; } SplitPages.prototype.Output = function(mode){ this.page=mode; this.checkPages(); $(this.pageID).innerHTML = this.createHtml(mode); if(this.page==1){ this.loadFirst(this.page);} else{ this.loadMe(this.page);} if(!!mode){ if(typeof(pgvMain) == 'function'){ pvCurDomain ="news.qq.com"; pvCurUrl = "/"; pvRepeatCount=1 pgvMain(); } } }; window.SplitPages = SplitPages; })();</SCRIPT> <DIV class=ft> <DIV id=pageZone> <!-- <SPAN title=,{2u˜><A onmouseout=cleartime() onclick=getString.Output(2);timer() href="http://news.qq.com/china_index.shtml#hotnews">2</A></SPAN><SPAN title=,{3u˜><A onmouseout=cleartime() onclick=getString.Output(3);timer() href="http://news.qq.com/china_index.shtml#hotnews">3</A></SPAN><SPAN class=dot>...</SPAN><SPAN title="Page 17"><A onmouseout=cleartime() onclick=getString.Output(17);timer() href="http://news.qq.com/china_index.shtml#hotnews">17</A></SPAN> <SPAN class=Disabled title= NNu˜><A onmouseout=cleartime() onclick=getString.Output(2);timer() href="http://news.qq.com/china_index.shtml#hotnews"> NNu˜&gt;&gt;</A></SPAN> <SPAN style="DISPLAY: none" title=l0RgTNu˜><A onmouseout=cleartime() onclick=getString.Output(17);timer() href="http://news.qq.com/china_index.shtml#hotnews">g+gu˜</A></SPAN> --> <SPAN class=Disabled><A href="http://www.yuhong.com.cn/newsindex.html" target=_blank>@b g°eû•</A></SPAN> </DIV></DIV> <SCRIPT type=text/javascript> var getString = new SplitPages('getString','pageZone'); getString.pageCount = 1; getString.Output(); </SCRIPT> </DIV></DIV> <DIV class=extra role=complementary> <DIV id=ship4> <DIV class="hd hd2"> <H2><A href="http://www.yuhong.com.cn/videoindex.html" target=_blank>è–y†TV</A></H2><SPAN class=fr><A href="http://www.yuhong.com.cn/videoindex.html" target=_blank>ôfY</A></SPAN></DIV> <DIV class="bd bd2"> <DIV class=Q-pList> <UL class=l28> <LI><A href="http://www.yuhong.com.cn/videoshow/id/44.html" target=_blank><IMG src="/image/picnews/newstv1.jpg"></A> <P class=Q-vBg><B></B></P> <P><A href="http://www.yuhong.com.cn/videoshow/id/44.html" target=_blank>N¹eè–y†°eHr£[ OGr</A></P></LI> <LI><A href="http://www.yuhong.com.cn/videoshow/id/48.html" target=_blank><IMG src="/image/picnews/newstv2.jpg"></A> <P class=Q-vBg><B></B></P> <P><A href="http://www.yuhong.com.cn/videoshow/id/48.html" target=_blank>N¹eè–y†Z€(lo‘u§N¿~</A></P></LI> <LI><A href="http://www.yuhong.com.cn/videoshow/id/40.html" target=_blank><IMG src="/image/picnews/newstv3.jpg"></A> <P class=Q-vBg><B></B></P> <P><A href="http://www.yuhong.com.cn/videoshow/id/40.html" target=_blank>'Y^úQêè–y†</A></P></LI> <LI><A href="http://www.yuhong.com.cn/videoshow/id/41.html" target=_blank><IMG src="/image/picnews/newstv4.jpg"></A> <P class=Q-vBg><B></B></P> <P><A href="http://www.yuhong.com.cn/videoshow/id/41.html" target=_blank>CCTV 0ÁT( 0hîv</A></P></LI></UL></DIV></DIV></DIV> <DIV id=subzhuant> <DIV class="hd hd2"> <H2>¾|i_N˜˜</H2></DIV> <DIV class="bd bd2"> <DIV class=Q-tpList><EM class="f14 l21"><A href="http://www.yuhong.com.cn/honest_originality.html" target=_blank>ˆ[ckS·b SS</A></EM> <DIV class=Q-tpWrap><A class=pic href="http://www.yuhong.com.cn/honest_originality.html" target=_blank><IMG src="/image/picnews/newszt.jpg"></A> <P class=l21>TP[ ŒS0 g@b:N ÿ g@b N:N0(WÏ~Nm NLˆ0LˆNqNaŒNuKNS_ N...<A href="http://www.yuhong.com.cn/honest_originality.html" target=_blank>[æ‹Æ~]</A> </P></DIV> <UL class="other l26 f14"> <LI><A href="http://www.yuhong.com.cn/gjh.html" target=_blank>ȏTNLu„vN¹eè–y†</A> </LI> <LI><A href="http://zt.yuhong.com.cn/picnews/" target=_blank>þVô‹è–y†</A> </LI> <LI><A href="http://zt.yuhong.com.cn/outstanding/" target=_blank>y†ºN¿‹</A> </LI> <LI><A href="http://www.yuhong.com.cn/danye/id/46.html" target=_blank>N¹eè–y†2015t^t^¥b</A> </LI></UL></DIV></DIV></DIV> <DIV id=paih> <DIV class="hd hd2"> <H2>íp¦^’cLˆ</H2></DIV> <DIV class="bd bd2"> <OL class=current> <LI><SPAN class=topRank>1</SPAN><A href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2856.html" target=_blank>ÁTLrEe‹N1þ NR ŒTÖNìN„v b—Gr </A> </LI> <LI><SPAN class=topRank>2</SPAN><A href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2855.html" target=_blank>ÁTLrEe‹N1þf[€Nå] Sÿæ]Kbž[ŒšðS ÿóSKb SºNKNò”</A> </LI> <LI><SPAN class=topRank>3</SPAN><A href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2852.html" target=_blank>ÁTLrEe‹N1þfešS„vZWˆ[ ÿΘè–ǏT¹eÁ‰i_y†</A> </LI> <LI><SPAN>4</SPAN><A href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2845.html" target=_blank>ÁTLrEe‹N1þ i_y† •h</A></LI> <LI><SPAN>5</SPAN><A href="http://www.yuhong.com.cn/newsshow/tp/269/id/2844.html" target=_blank>ÁTLrEe‹N1þŒ/fgïS1r„vºN</A></LI> </OL></DIV></DIV><!-- jackiejiang add 20140321 --> <DIV id=txxwwb> </DIV></DIV></DIV> <SCRIPT> $.ajaxSetup ({ cache: false //close AJAX cache }); var doc= $("#news"); function changeUrl(o){ doc.empty(); doc.load(o[o.selectedIndex].value,function(){ shareNewsStyle();}) } </SCRIPT> <SCRIPT> if(!window._MUI){document.write('<scr'+'ipt src="http://mat1.gtimg.com/news/js/boqiu/MI.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></scr'+'ipt>')}; </SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript charset=utf-8 src="http://mat1.gtimg.com/news/js/boqiu/MI.js"></SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript> var MI = {};(function(b){var a=document.createElement("script");a.setAttribute("charset","utf-8");a.setAttribute("type","text/javascript");a.setAttribute("src",b);document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(a)})("http://mat1.gtimg.com/news/js/boqiu/weirelay.js"); </SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript src="http://mat1.gtimg.com/news/js/boqiu/ui_2012111901.js"></SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript src="http://mat1.gtimg.com/news/js/boqiu/share.js"></SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript src="http://mat1.gtimg.com/news/js/boqiu/setest.js"></SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript src="http://mat1.gtimg.com/news/js/boqiu/setest.js"></SCRIPT> <DIV style="MARGIN: 0px auto; WIDTH: 1000px"><!--News_2nd_Width2_div AD begin...."l=News_2nd_Width2&log=off"--><!-- News_2nd_Width2 --><!--News_2nd_Width2 AD end --><!--$loc$_div AD begin...."l=$loc$&log=off"--> <DIV style="POSITION: relative; WIDTH: 1000px; DISPLAY: block; HEIGHT: 90px" id=QQcom_all_Width1:2 class=l_qq_com data-index="2" data-loc="QQcom_all_Width1" adconfig_lview="l.qq.com" adconfig_charset="gbk" adconfig_lview_template="" oid="2660319" display="banner"> <DIV style="Z-INDEX: 12; POSITION: absolute; WIDTH: 26px; BOTTOM: 0px; HEIGHT: 16px; LEFT: 0px"></DIV></DIV><!--$loc$ AD end --></DIV> <STYLE>.tcopyright { TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 8px; LINE-HEIGHT: 28px; MARGIN: 0px auto; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 960px; PADDING-RIGHT: 0px; COLOR: #333; CLEAR: both; FONT-SIZE: 12px; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 8px } .tcopyright .en { FONT-FAMILY: Arial } .tcopyright A { COLOR: #333; TEXT-DECORATION: none } .tcopyright A:hover { COLOR: #bd0a01; TEXT-DECORATION: underline } </STYLE> <DIV id=tcopyright class=tcopyright role=contentinfo bossZone="footer"> <DIV><A href="http://www.yuhong.com.cn/about.html" rel=nofollow target=_blank>sQŽNN¹eè–y†</A> | <A href="http://www.yuhong.com.cn/about.html" rel=nofollow target=_blank>About Oriental Yuhong</A> | <A href="http://www.yuhong.com.cn/links.html" rel=nofollow target=_blank>ËSÅ`þ”¥c</A> | <A href="http://www.yuhong.com.cn/affirming/tp/315.html" rel=nofollow target=_blank>Õl‹_ðXf</A> | <A href="http://www.yuhong.com.cn/affirming/tp/320.html" rel=nofollow target=_blank>SbGP•bɋ</A> | <A href="http://www.yuhong.com.cn/affirming/tp/321.html" rel=nofollow target=_blank>¢[ g-NÃ_</A> | <A href="http://www.yuhong.com.cn/shengchan.html" rel=nofollow target=_blank>u§Nú^®‹</A> | <A href="http://www.yuhong.com.cn/sitemap.html" rel=nofollow target=_blank>QÙzü[*‚</A> </DIV> <DIV class=en>¬NICPY06041138÷S ¬NlQQ‰[Y11010502020411</DIV> <DIV><A href="http://www.yuhong.com.cn" rel=nofollow target=_blank>S¬NN¹eè–y†2–4l€b/g¡€ýN gP–lQøS</A> <span>HrCg@b g</span> </DIV></DIV><INPUT style="Z-INDEX: -1; POSITION: absolute; WIDTH: 10px; TOP: 50px; CURSOR: none; LEFT: -1000px" id=auto_gen_1><IFRAME style="DISPLAY: none" id=proxy_ifrm src="http://radio.t.qq.com/proxy.html"></IFRAME> <TABLE style="WIDTH: 184px; VISIBILITY: hidden; TOP: 168px; LEFT: 1213px" id=completeTable class=soso-smart-m cellSpacing=0 cellPadding=0></TABLE><IFRAME style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; TOP: 168px; LEFT: 1213px" id=completeIFrame></IFRAME> <DIV style="POSITION: relative; WIDTH: 1px; DISPLAY: block; HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 0px" id=rsDetector> <OBJECT style="OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: medium; WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" id=auto_gen_2 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="26"><PARAM NAME="_cy" VALUE="26"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE="res=http%3A%2F%2Fwa.gtimg.com%2Fwebsite%2F201604%2Fdfrc_QaW_201604292351.swf&amp;callb=crystal.resourceSpeedCallback&amp;timeout=6000&amp;ime=true&amp;setFocus=crystal.ime.setFocus&amp;swfid=auto_gen_2"><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://ra.gtimg.com/web/res/loadTimer.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://ra.gtimg.com/web/res/loadTimer.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Opaque"><PARAM NAME="Play" VALUE="0"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE="always"><PARAM NAME="Scale" VALUE="NoScale"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="false"><PARAM NAME="AllowFullScreenInteractive" VALUE="false"><PARAM NAME="IsDependent" VALUE="0"></OBJECT></DIV></BODY></HTML>